Anmodning om møte knyttet til midlertidige ansettelser av forskere ved helseforetakene

Vi takker for statssekretærens brev av 19. august og den redegjørelsen som framkommer der. Vi er også glade for at statssekretæren åpner for å møte oss og vi vil gjerne takke ja til et slikt møte.

Vi har diskutert midlertidige ansettelser av forskere med arbeidsgivere ved helseforetakene i mange år, med relativt liten bedring i situasjonen. Dessuten opplever vi store problemer med etterlevelsen av den inngåtte særavtalen for å kunne ansette stipendiater og postdoktorer, hvor vi oppfatter samarbeidet med Spekter som dårlig.

Vi har hatt et konstruktivt møte med HMN og HSØ om utlysning av forskningsmidler, og er tilfreds med at regjeringen har tett kontakt med helseforetakene om disse problemstillingene. Vi ønsker oss et møte med politisk ledelse hvor vi også kan få informert om saken fra vårt ståsted og diskutere følgende punkter ytterligere:

1. Midlertidig ansettelse og praktiseringen av lovverk vedr. forskningsmidler innen helseforetakene, herunder:
a. Tolkning av aml § 14-9 (2) a. «når arbeidet er av midlertidig karakter» og RHFs forskningsaktivitet
b. Påtrykk for bedre kartlegging av midlertidig ansatte forskere
c. Plan for forskerkarrierer og flere faste ansettelser som forutsetning/insentiv for videre forskningsmidler

2. Tariff/særavtalen som muliggjør ansettelse som stipendiat og postdoktor ved helseforetakene

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær