Misbruk av midlertidige forskerstillinger ved helseforetakene – anmodning om møte

Forskerforbundet opplever en økning i henvendelser om uryddige, og ulovlige, midlertidige ansettelser i forskerstillinger ved helseforetakene. Vi opplever en blanding av manglende kjennskap til regelverket og bevisst tøying av dette fra arbeidsgivers side på ulike sykehus. Kommunikasjonen med helseforetakene og Spekter om slike forhold er vanskelig.

Forskerforbundet har arbeidet aktivt mot overdreven bruk av midlertidige ansettelser i forskningssektoren i lang tid. Vi opplever nå å bli tatt på alvor av statlige arbeidsgivere og ha full politisk støtte når det kommer til universitets- og høyskolesektoren. Ministeren for forskning og høyere utdanning har vært forbilledlig klar i sine forventninger til sektoren om å redusere andelen midlertidige ansatte innen forskning- og høyere utdanning. Dessverre møter vi liten forståelse for denne problematikken fra helseforetakene og Spekter.

Vi mangler god dokumentasjon på bruken av midlertidige ansettelser i forskerstillinger ved helseforetakene, men mye tyder på at den stedvis er omfattende. Vi vil derfor be om et møte med politisk ledelse i HOD hvor vi kan få legge fram våre bekymringer knyttet til den store bruken av midlertidig ansettelse blant forskerne og diskutere måter HOD kan bidra til å rydde opp.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær


Kopi: Kunnskapsdepartementet