Likebehandling for Politihøgskolen

Universitetenes og høyskolenes autonomi er grunnlaget for deres evne til å kunne levere på sitt samfunnsoppdrag. Forskerforbundet mener regjeringen med sitt forslag til statsbudsjett utfordrer Politihøgskolens autonomi og frie stilling. Dette er svært uheldig fordi det undergraver muligheten for å tilby forskning og høyere utdanning av høy kvalitet.

At utdanningsinstitusjonene selv står fritt til å organisere sin virksomhet, er en forutsetning for forskning og undervisning av høy kvalitet. Institusjonene må ha handlingsrom til å gjøre de faglige vurderingene de til enhver tid mener er best. Dette faglige handlingsrommet er den beste garantien for et godt studietilbud og fri og uavhengig forskning. Når den institusjonelle autonomien utfordres, utfordres også den akademiske friheten. Den politiske styringen av høyrere utdanningsinstitusjoner må skje gjennom overordnede signaler og rammebetingelser, på armlengdes avstand fra den enkelte virksomhet.

Dette er også klart formulert i Universitets- og høyskolelovens §1-5 om faglig frihet og ansvar:

  1. Universiteter og høyskoler skal fremme og verne akademisk frihet. Institusjonene har et ansvar for å sikre at undervisning, forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid holder et høyt faglig nivå, og utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper.
  2. Universiteter og høyskoler har ellers rett til å utforme sitt eget faglige og verdimessige grunnlag innenfor de rammer som er fastsatt i eller i medhold av lov.
  3. Universiteter og høyskoler kan ikke gis pålegg eller instrukser om
    a) læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen eller i det kunstneriske og faglige utviklingsarbeidet
    b) individuelle ansettelser eller utnevnelser.

Politihøgskolen er en utdanningsinstitusjon av stor samfunnsmessig betydning, med ansvar for å utdanne en helt sentral yrkesgruppe i samfunnet. Politihøgskolen driver også betydelig forskningsvirksomhet på et svært viktig samfunnsområde. Å sikre at denne utdanningen og forskningen er av høy kvalitet, er av betydning for hele samfunnet. Derfor er det også avgjørende at Politihøgskolen sikres samme autonomi som andre høyere utdanningsinstitusjoner. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har vært svært tydelig på verdien av autonomi for våre universiteter og høyskoler. Dette må også gjelde Politihøgskolen.

Vi oppfordrer regjeringen til å omgjøre sitt vedtak, og la Politihøgskolen organisere sin virksomhet i tråd med deres faglige vurderinger.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær

Kopi:
-    Justiskomiteen
-    Utdannings- og forskningskomiteen
-    Unio
-    Universitets- og høyskolerådet