Høring: endringer i Skattefunn-ordningen

Forskerforbundet viser til forslag om endringer i Skattefunn-ordningen som Finansdepartementet har sendt på høring. Forbundet oversender med dette sine kommentarer og innspill til høringen.

Forskerforbundet slutter seg i det alt vesentlige til departementets forslag til endringer av ordningen. Vi vil knytte kommentarer til to av forslagene fra evalueringsrapporten til Samfunnsøkonomisk analyse som departementet helt eller delvis ikke følger opp.

Evalueringsrapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse foreslår å øke skattefradraget til 25 prosent for samarbeidsprosjekter hvor over halvparten av kostnadene i prosjektet går til innkjøpt forskning og utvikling. Departementet følger ikke opp dette forslaget fordi store foretak da vil kunne få mer støtte enn det som er tillatt etter statsstøttereglene i EØS-avtalen. Forskerforbundet viser til at dagens støttenivå ikke har ført til økt samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner slik intensjonen var, og at andelen av slike samarbeidsprosjekt har sunket. Vi mener at effektene av Skattefunn-ordningen vil styrkes dersom FoU- virksomheten i større grad utføres av anerkjente forskningsinstitusjoner og ved at den i større grad kan stimulere til samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner. Forskerforbundet mener derfor at det er grunn til å vurdere endringer i støttenivået med dette for øye. Vi deler departementets vurdering av at fradragssatsene ikke overstiger reglene for maksimal støtte etter EØS-reglene, slik at det ikke blir nødvendig med individuelle beregninger for avkortning av støtte. Slik saken fremstilles er det mulighet for å øke fradragssatsen for SMB uten at man kommer over grensen for tillatt støtte. Med en definisjon av SMB som omfatter alle virksomheter med færre enn 250 ansatte vil dette omfatte veldig mange i norsk sammenheng. Forskerforbundet foreslår i tråd med dette at skattefradraget for SMB økes til 25% for samarbeidsprosjekter hvor over halvparten av kostnadene i prosjektet går til innkjøpt FoU. Den administrative merkostnaden knyttet til endringen evalueres etter 2-4 års erfaring.

Finansdepartementet foreslår å øke maksimal timesats for personalkostnader og indirekte kostnader fra 600 til 650 kroner per time uten årlig indeksregulering. Forskerforbundet er positiv til at timesatsen økes men mener det er behov for å styrke dette ytterligere i lys av at satsen bare er regulert med ujevne mellomrom og sist ble endret i 2014. Vi deler oppfatningen i evalueringsrapporten som viser til at økt maksimalsats vil øke støtteandelen for ansatte med høy lønn og legge til rette for mer omfattende bruk av seniorforskere i prosjektene og dermed kunne gi økt innovasjon og verdiskapning. Forskerforbundet foreslår derfor at maksimalsatsen økes fra 600 til 700 kroner. Videre foreslår vi at satsen indeksreguleres slik at den ikke svekkes over tid.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær