Høringssvar endring av dagpengeforskriften 2019

Vi viser til Høring – Endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet. Forskerforbundet har ingen innvendinger til endringene i forskriften som foreslås i høringsbrevet. Forskerforbundet vil benytte anledningen til å ta opp spørsmålet om rett til dagpenger for doktorgradskandidater som ikke er ferdige med avhandlingen når stillingen som stipendiat utløper.

NAV har etablert en praksis hvor doktorgradskandidater som havner i denne situasjonen anses for å være under utdanning, og dermed som hovedregel heller ikke har krav på dagpenger. Dette selv om de både er blitt arbeidsledige etter et ordinært ansettelsesforhold og er reelle arbeidssøkende på dagtid.

Forskerforbundet var i møte med ASD om dette i september 2018 og vi oppfattet at det var stor forståelse for problemstillingen, men at man ikke ville vurdere substansielle endringer i forskriften før omfanget av problemet var avdekket. Problemet ble på den måten skjøvet over på Kunnskapsdepartementet, uten at de så langt har lyktes med å kartlegge omfanget. Resultatet er at mange doktorgradskandidater stadig må velge mellom å avslutte fullføringen av avhandlingen eller klare seg helt uten livsopphold.

Forskerforbundet anerkjenner hovedregelen om at dagpenger ikke skal finansiere utdanning. Vi ønsker at doktorgradskandidater får anledning til å ferdigstille avhandlingen på sin egen fritid samtidig som de er reelt arbeidssøkende. Forskerforbundets utgangspunkt er at det er svært urimelig at det legges begrensninger på hva doktorgradskandidatene kan gjøre på sin egen fritid, samtidig som det åpenbart er i samfunnets interesse at kandidatene får fullføre avhandlingen. Det er et paradoks at NAV begrenser unge menneskers anledning til å utdanne seg på sin egen fritid samtidig som det diskuteres hvordan Norge best kan legge til rette for et utdanningssystem for å lære hele livet.

Så langt vi har brakt på det rene, er dette heller ikke i tråd med praksisen fra de andre nordiske landene, hvor ansatte doktorgradskandidater har krav på arbeidsledighetspenger ved bortfall av inntekt, uten at de blir avkrevd å avslutte doktorgradsarbeidet.

Forskerforbundet fremmer derfor forslag om å endre dagpengeforskriftens § 4-3.b) slik at den klargjør at påbegynt doktorgradsarbeid ikke må avsluttes helt for å få fritak fra hovedregelen, så lenge det utføres utenfor ordinær arbeidstid og er avsluttet i løpet av seks måneder. Et forslag til tillegg kan være:

  • Medlemmer hvor utdanningen/opplæringen har inngått som en del av stillingen (eks. utdanningsstillinger) kan fullføre utdanningen under forutsetning av at nødvendige arbeidskrav kan gjennomføres utenom ordinær arbeidstid og innen fristen av seks måneder.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær