Høringsuttalelse: NOU 2018:7 Statistikklovutvalget

Forskerforbundet oversender med dette sitt høringssvar til statistikklovutvalgets utredning Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå. Det vises i høringsbrevet til fem overordnede spørsmål som departementet ønsker høringsinnspill til, og vi vil følge gangen i dette i høringssvaret. Avslutningsvis vil vi knytte en spesifikk kommentar til et forslag om å fjerne bestemmelsen om opphør av taushetsplikt, som vi er undrende til.

1. Forskerforbundet støtter innføring av et flerårig nasjonalt program for offisiell statistikk, at SSB skal være den sentrale statistikkmyndigheten og at programmet følges med nødvendige lovhjemler og finansiering.

2. Forskerforbundet støtter forslaget om å gjøre datamaterialet som SSB samler inn og bearbeider for statistikkformål lettere tilgjengelig for andre, under forutsetning av at disse evner å håndtere dataene på en sikker og forsvarlig måte, og at hensynet til personvernet til enhver tid ivaretas.

3. Forskerforbundet støtter forslaget om at SSB og andre statistikkprodusenter sikres faglig uavhengighet. Faglig autonomi er avgjørende for tilliten til statistikkproduksjonen og analysene. Vi ser det som innlysende at dette ikke medfører hyppige endringer i produksjon av statistikk, framskrivninger og analyser som bidrar med nødvendig informasjon til myndigheter, partene i arbeidslivet og sivilsamfunnet. En videreføring av SSBs rolle i det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) vil være svært viktig.

4. Forskerforbundet støtter ikke forslaget om å erstatte styret med et råd for SSB. Vi mener at et styre med ansatterepresentasjon er den beste løsningen. Det vil i størst grad sikre SSBs uavhengighet. Ansattes representant bør velges av de ansatte og ikke utpekes av departementet, for i størst grad å sikre uavhengighet og medbestemmelse. Et styre med en ekstern styreleder vil antagelig gi SSB en styringsordning som bedre kan takle utfordrende situasjoner enn et styre med en administrerende direktør som leder.

5. Forskerforbundet støtter å videreføre dagens organisering med forskning og analyse innenfor Statistisk sentralbyrå. Vi ser lite problemer med dagens praksis og mener argumentene for å beholde forskning og analyse sammen med statistikkproduksjon langt overskygger utfordringene. Det kan imidlertid være en god idé med et klarere mandat for forsknings- og analyseoppgavene nedfelt i forskrift.

Endringer i bestemmelsen om opphør av taushetsplikten

Statistikklovutvalget ønsker å fjerne bestemmelse i nåværende § 2–7, som fastslår at taushetsplikten opphører etter 100 år for personlige forhold eller 60 år for virksomhetsopplysninger. I utredningen heter det:

Tilgang til opplysninger der taushetsplikten etter dagens regler er opphevet som følge av den tid som er gått, for eksempel til et historisk befolkningsregister, vil måtte vurderes etter den foreslåtte bestemmelsen for tilgang til opplysninger, § 3–6, som omtales i kapittel 9.
(NOU 2018:7, s. 85)

Dette framstår som uklart og uheldig. Forskerforbundet er tilhenger av en klar bestemmelse om at taushetsplikten opphører på allment grunnlag etter et fastlagt antall år og ønsker å beholde dagens bestemmelse. Et regelverk som bidrar til at slike opplysninger forblir klausulerte til evig tid og bare kan frigjøres for innsyn etter søknad, bidrar til mindre transparens og vil ha store negative konsekvenser for historisk forskning og kunnskapsformidling. Vi viser i sakens anledning til innspill fra Den norske historiske forening (HIFO) for mer detaljer.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær