Høring – justering av forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Forskerforbundet viser til brev av 4. desember 2017 og oversender med dette innspill til høring vedrørende justering av forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Innspillet er utarbeidet på bakgrunn av synspunkter fra Forskerforbundets forening for teknologiutdanning (FFT), samt lokallag ved institusjoner som tilbyr ingeniørutdanning.

Overordnet kommentar

Det framgår av Kunnskapsdepartementets høringsbrev at UHR-NRT (Nasjonalt råd for teknologisk utdanning) har hatt en sentral rolle i arbeidet med å justere forskriften om rammeplan for ingeniørutdanning. Det er også Forskerforbundets klare inntrykk at endringsforslagene er et resultat av en god og involverende prosess med berørte utdanningsinstitusjoner, og vi stiller oss generelt bak de foreslåtte justeringene i forskriften. De tilbakemeldingene Forskerforbundet har fått tyder på at endringer i retning økt fleksibilitet for fagmiljø og studenter ønskes velkommen. Samtidig vil vi framheve at en overordnet, nasjonal rammeplan er et viktig styringsverktøy for å sikre kvalitet og innhold i utdanningene, noe som er avgjørende viktig både i et studentperspektiv og et avtakerperspektiv.

Spesifikt om forslag til endringer

§ 2 Læringsutbytte – ferdigheter og generell kunnskap

Forskerforbundet støtter presiseringen om at de grunnleggende fagene skal relateres til ingeniørutdanningen og legge basis for ingeniørfaget.

Videre er Forskerforbundet enig i at det skal legges økt vekt på IKT-kompetanse koplet med kunnskap om sikkerhet og sårbarhet. At dette inngår som læringsutbytte i ingeniørutdanningene er i tråd med den teknologiske utviklingen i samfunnet, og bidrar til å styrke utdanningenes relevans.

§ 3 Struktur og innhold

Forskerforbundet støtter at det åpnes for emnestørrelser mindre enn 10 studiepoeng. Ingeniørfagene har tradisjonelt noen emner som naturlig organiseres i mindre enheter og da er minimum fem studiepoeng mer hensiktsmessig. Denne endringen vil gi en bedre emnestruktur, fordi fagmiljøene slipper å måtte kople sammen emner som ikke naturlig hører sammen.

Av hensyn til eksamensavvikling for studenter og ansatte, støtter vi i prinsippet forslaget om at det skal være maksimalt 4 avsluttende emner per semester. Samtidig bør det tas hensyn til at en del emner går over to semestre med fortløpende mappevurdering og kun en mindre avsluttende eksamen.  Det kan føre til at studentene i enkelte tilfeller får flere enn 4 avsluttende emner i et semester.  For å legge bedre til rette for bruk av alternative vurderingsformer og for kombinasjon av emner som går over henholdsvis ett og to semester, bør det derfor vurderes å øke taket for maksimalt antall avsluttende emner per semester til 5.

Forskerforbundet synes det er positivt at det åpnes for en viss fleksibilitet i størrelsen på de tre emnegruppene Programfaglig basis, Teknisk spesialisering og Valgfag. Det vil lette utviklingen av nye ingeniørprogram og gir fagmiljøene bedre mulighet for tilpasning til lokale behov og ønsker. I tillegg gir endringene studentene større valgfrihet og økt mulighet for nasjonal og internasjonal mobilitet.  

§ 5 Fritaksbestemmelser

Forskerforbundet støtter at det blir enklere å gi studenter fritak i fellesemner på bakgrunn av tidligere tilegnet kompetanse. 

§ 6 Ikrafttredelse og overgangsregler

Kunnskapsdepartementet foreslår at endringsforskriften trer i kraft 1. august 2018. Forskerforbundet er kritisk til dette fordi det årlige arbeidet med revidering av emnebeskrivelser og studieprogram for neste studieår allerede er godt i gang ved institusjonene. Dette arbeidet må formelt sett basere seg på gjeldende studieplan. Av hensyn til fristene for studieplanarbeidet er det lite trolig at institusjonene kan implementere endringsforskriften fullt ut før ved opptaket høsten 2019.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær