Høring – Endringer i Universitets- og høyskoleloven og Fagskoleloven – NOKUTs oppgaver og behandlingsansvar for Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

Forskerforbundet viser til brev av 17. november 2017 og avgir med dette sin uttalelse til de foreslåtte endringene i Universitets- og høyskoleloven og Fagskoleloven.

Vedrørende Del I – NOKUTs oppgaver

Innledende kommentar

Kunnskapsdepartementet foreslår i høringen en endring i Universitets- og høyskolelovens § 2-1 om NOKUTs oppgaver og ansvar. Bakgrunnen er omorganiseringen av den sentrale forvaltningen under Kunnskapsdepartementet og departementets ønske om å overføre flere oppgaver og ansvar til NOKUT. De foreslåtte endringene i § 2-1 skal legge til rette for dette.

Det framgår av høringsnotatet at dette dreier seg om oppgaver som i dag gjøres av departementet, «…men som vil ha faglige synergier med NOKUTs eksisterende oppgaveportefølje og dermed styrke NOKUTs virksomhet, kunnskapsgrunnlag og evne til å sikre, utvikle og dokumentere kvalitet i utdanningene» (jf. s. 1). Endringen må også sees i sammenheng med at NOKUTs mandat og oppgaveportefølje har blitt gradvis utvidet siden opprettelsen i 2003, blant annet fikk NOKUT med lovendringen i 2009 et tydeligere ansvar for å bidra til institusjonenes kvalitetsutvikling. I tillegg gjennomføres allerede oppgaver som bærer preg av å være forvaltningsoppgaver. Det er derfor påkrevd å tydeliggjøre at NOKUT har en todelt oppgaveportefølje med både oppgaver hvor det ikke kan gis pålegg eller instruks, samt ordinære forvaltningsoppgaver (jf. høringsnotatet).

Forskerforbundet mener NOKUT skal spille en viktig rolle for kvalitetsutviklingen i norsk høyere utdanning og at det er helt vesentlig å ivareta tillit og legitimitet tilknyttet akkrediterings- og tilsynsvirksomheten. Det forutsetter at NOKUTs rolle som faglig uavhengig organ er udiskutabel. Forskerforbundet bifaller at Kunnskapsdepartementet understreker betydning av den faglig uavhengigheten i høringen. 

Forskerforbundet har tidligere støttet en utvikling i retning utvidet oppgaveportefølje for NOKUT (jf. blant annet Høringsuttalelse – Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning datert 9. desember 2016).  Vi mener utviklingen av NOKUTs rolle inn mot større vekt på rådgivning har vært riktig, men har også presisert at rollen som både tilsyn og rådgiver kan være problematisk. Studiekvalitetsforskriften har gitt utvidede fullmakter som forplikter og krever en årvåkenhet fra NOKUTs side. Blant annet må NOKUT gjennom sitt tilsynsarbeid ivareta behovet for variasjon i høyere utdanning og gi rom for ulikhet i hva som kjennetegner kvalitet. Det er avgjørende at de endringene som nå gjøres sikrer at NOKUT forblir reelt uavhengig og at institusjonenes autonomi og akademiske frihet ikke innskrenkes.

Spesifikt om endringen av § 2-1 NOKUTs oppgaver og myndighet

Forskerforbundet mener forslaget til ny ordlyd i § 2-1 NOKUTs oppgaver og myndighet møter intensjonen om å tydeliggjøre den todelte oppgaveporteføljen og samtidig ivareta hensynet til faglig uavhengighet, ved at det i tredje og fjerde ledd presiseres at NOKUT er faglig uavhengig departementet i oppgavene med akkreditering, evaluering og tilsyn med norske utdanninger og institusjoner samt godkjenning av utenlandsk utdanning. Det må være transparent hva som er organets uavhengig oppgaver og hva som er ordinære forvaltningsoppgaver. Tilsvarende er det avgjørende viktig at NOKUT har et eget styre som øverste beslutningsmyndighet, og at det er NOKUTs styre som tilsetter øverste leder. 

Høringsnotat viser til internasjonale krav om at faglig tilsyn og akkreditering av høyere utdanning skal være uavhengig og operere på fritt grunnlag uten innblanding fra tredjepart (jf. European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)). Forskerforbundet forutsetter at endringene som nå foreslås, er i tråd internasjonale regler, standarder og praksis og ikke utfordrer NOKUTs medlemskap i European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) samt registreringen i European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).  Hvorvidt NOKUT oppfyller kravene i ESG skal evalueres i 2018. Dersom denne evalueringen stiller spørsmål ved NOKUTs oppgaver og mandat, må det følges opp. 

Forskerforbundet forutsetter også at den foreslåtte endringen i § 2-1 sees i sammenheng med prosessen fram mot etablering av organ for kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskolesektor, som tar utgangspunkt i NOKUT og som er varslet etablert 1. juli 2018 (jf. Prop 1. S (2017-2018)). 

Vedrørende Del II – behandlingsansvar for Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

Det er i dag Ceres som forvalter Vitnemålsportalen og behandler personopplysningen i portalen på vegne av behandlingsansvarlig (departementet). Universitetet i Oslo er vertsinstitusjon for Ceres.

Som det framgår av høringsbrevet, vil Ceres fra 1. januar 2018 inngå i et nytt tjenesteorgan for høyere utdanning. Forskerforbundet mener det er viktig å gjøre god bruk av og ivareta den kompetansen som Ceres innehar på dette området. Vi støtter derfor at behandlingsansvaret for vitnemålsportalen legges til det nye tjenesteorganet for høyere utdanning, og slutter oss til de foreslåtte lovendringene i UH-lovens § 4-14 og fagskolelov § 40. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær