Momsfritak på APC for vitenskapelige artikler

Forskerforbundet er tilfreds med at regjeringen ser ut til å fremme forslag om momsfritak på digitale tidsskrifter i revidert nasjonalbudsjett, slik at de fagtidsskrifter som i dag har momsfritak på papir – også får det digitalt. Dette er svært positivt, og vil blant annet bidra til vesentlig innsparing for fagmiljøene ved norske utdannings- og forskningsinstitusjoner.

I den forbindelse vil vi minne om at det ved universiteter og høyskoler i Norge også settes av store beløp til publiseringsfond som skal bidra til frikjøp av enkeltartikler (APC – article processing charge). Forskningsrådet støtter slike frikjøp gjennom ordningen STIM-OA.

Det man kanskje ikke er oppmerksom på er at det også legges moms på disse beløpene. Det kan koste anslagsvis inntil 30 000 kroner å frikjøpe en artikkel, og moms på dette representerer derfor en vesentlig merkostnad. Denne merkostnaden vil øke når det nå ser ut til at betaling for å lese (e-tidsskrifter) gradvis blir erstattet av betaling for å publisere/skrive (APC).

Regjeringens målsetting er at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024, og har fastsatt retningslinjer og tiltak for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Dersom det ikke innføres momsfritak på APC vil det kunne forsinke overgangen til åpen tilgang. På samme måte som man med suksess har benyttet unntak for merverdiavgift for el-biler som politisk virkemiddel, kan det samme gjøres for å oppnå målet om at offentlig finansiert forskning skal være åpent og tilgjengelig for alle.

Forskerforbundet foreslår i tråd med dette at regjeringen også fjerner moms på APC for vitenskapelige artikler.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjørn T. Berg
Avdelingssjef