Doktorgradskandidater, fullføring og sosiale rettigheter – ønske om møte

Forskerforbundet har ved flere anledninger vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om rettighetene til dagpenger for doktorgradskandidater. I dag regnes doktorgradskandidater som ikke har levert avhandlingen som under utdanning, og dessuten en form for utdanning som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i dagpengeforskriften. ASD er restriktive for ytterligere utvidelser av unntaksbestemmelsene, da det også knytter seg stor usikkerhet til omfanget. Det grunnleggende premisset må være at det er realistisk å fullføre doktorgraden innenfor rammen av tre år med rein forskerutdanning som stipendiatforskriften anfører. I et møte med statssekretær Kvam 28. august 2018 ble vi derfor oppfordret om å ta saken videre med Kunnskapsdepartementet i første omgang.

Stipendiatene er nøye selekterte og topp motiverte kandidater som blir ansatt med det ene formål å bli ferdig innenfor rammen av stipendiatperioden. Fra tidsbruksundersøkelsene fra sektoren vet vi også at de i snitt arbeider langt ut over ordinær arbeidstid. At så vidt mange ikke makter å fullføre innenfor tidsfristen, er følgelig en tydelig indikasjon på at noe er galt. Et hovedproblem er imidlertid at vi ikke vet omfanget av dette. Forskerforbundet mener dermed det må være mulig med et tverrdepartementalt samarbeid om gode løsninger for denne gruppa og ser behovet for:

  1. å kartlegge det reelle omfanget av antall/andel stipendiater som ikke har fullført avhandlingen ved utløpet av stipendiatperioden;
  2. tiltak for at flere kan fullføre innenfor rammen av stipendiatperioden, og
  3. løsninger hvor arbeidsledige doktorgradskandidater kan motta dagpenger.

Vi vil derfor be om et møte med politisk ledelse hvor vi kan utdype og diskutere disse forholdene.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær