Doktorgradskandidater og dagpenger – ønske om møte

Forskerforbundet har tidligere ved flere anledninger vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om rettighetene til dagpenger for doktorgradskandidater. I brev av 3. april 2014 anførte departementet at «det kan være argumenter for ytterligere unntak eller særordninger når de gjelder denne spesielle gruppen. Vi er i så fall åpne for å vurdere velbegrunnede innspill om dette».

Forskerforbundet har forsøkt å ta opp denne problemstillingen i etterkant av dette brevet, sist i høringsinnspill til endring i forskrift om dagpenger i april 2016, men vi er ikke kommet noe nærmere en løsning og dette oppfattes stadig som et stort problem for mange av våre medlemmer. Forskerforbundet anmoder derfor om et møte med politisk ledelse i Arbeids- og sosialdepartementet for å diskutere hvordan doktorgradsarbeid kan bli betraktet som ordinært arbeid i stedet for utdanning.

Kort om bakgrunnen

Mange stipendiater er ikke i stand til å fullføre doktorgradsarbeidet innenfor normert tid. Det som gjenstår i nesten alle tilfeller er å få fullført det vitenskapelige arbeidet som skal inngå i en doktoravhandling – og ikke kursvirksomhet. Dette er personer som har vært arbeidstakere i vanlig lønnsarbeid i 3-4 år og ellers ikke regnes som studenter. Likevel anser NAV doktorgradskandidater som under utdanning/opplæring. Dersom de ikke har annet arbeid å gå til og er reelt arbeidssøkende, må disse i dag velge mellom å leve uten noen form for inntekt eller, for å kvalifisere for dagpenger, formelt avslutte forskerutdanningen. Det siste betyr å frasi seg forskerutdanningsplassen, terminere veiledningsforholdet og ikke arbeide videre med sin doktoravhandling, selv på egen fritid. Disse doktorgradskandidatene risikerer dermed å ikke få fullført doktorgraden. Det er uheldig både for den enkelte som får lengre vei inn i arbeidslivet, og for arbeidslivet som trenger tilførsel av høy kompetanse.

Det er i alles interesse at doktorgradskandidatene kommer så raskt som mulig ut i arbeid med en fullført doktorgrad. Forskerforbundet er helt enig i at dagpengeordningen ikke de facto skal fungerer som en forlengelse av stipendiatperioden. Likevel er ingen tjent med at aktivt jobbsøkende kandidater skal måtte avbryte en doktorgraden fullstendig, selv om de i en periode er uten inntekt og vil være avhengig av dagpenger. Det kan paradoksalt nok være akkurat en fullført avhandling som kvalifiserer dem til videre arbeid.

Dagens praksis vedrørende doktorgradskandidater

Dagens praksis hos NAV er at doktorgradskandidater som hovedregel ikke betraktes som reelle arbeidssøkere fordi de er under utdanning (jf. folketrygdloven § 4-6). Dette fremgår av NAVs retningslinjer:

Du har som hovedregel ikke rett til dagpenger samtidig med at du arbeider med doktoravhandlingen din. Dette fordi arbeid med en doktorgrad regnes som en aktivitet for å tilegne seg kunnskaper. Dette gjelder enten arbeidet med avhandlingen skjer på dagtid, på kveldstid eller i helgene.

For enkelte andre grupper gis det imidlertid unntak fra regelen om at utdanning ikke er forenlig med dagpenger (jf. forskrift om dagpenger § 4-3). Det kan gis unntak blant annet dersom utdanningen foregår utenfor normal arbeidstid. Dette har departementet og direktoratet ikke villet vurdere når det gjelder doktorgradskandidater.

Det er derfor få eller ingen kandidater som innvilges dagpenger uten at forskerutdanningen og arbeidet med avhandlingen er formelt avsluttet.

Alternative løsninger

Forskerforbundet mener dermed vi nå i fellesskap må kunne vurdere alternative løsninger for doktorgradskandidatene, slik at flere kan ferdigstille avhandlingen og komme ut i relevant arbeid. Det kan innebære å se på avhandlingsarbeid som nettopp arbeid og ikke utdanning, som man kan kombinere med meldekort og annen arbeidssøkende virksomhet.

Forskerforbundet anmoder derfor om et møte med politisk ledelse for å drøfte alternative løsninger og hvordan de kan utformes for å ivareta kriteriene for å få dagpenger, og samtidig bidra til å bedre situasjonen for arbeidssøkende doktorgradskandidater.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær