Kommentar til Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikt

Forskerforbundet viser til Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikt. Vi vil med dette gi våre kommentarer til det særskilte vedlegget «Plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser» (planen).

Formålet med planen «er å skape en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser i hele landet, samtidig som det sikres god kvalitet i de statlige tjenestene.»

Forskerforbundet støtter ideen med at det skal være en balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser i hele landet så lenge lokaliseringen gir god tilgang på nødvendig kompetanse og muligheter til å etablere og vedlikeholde gode fagmiljø. Flytting av etablerte virksomheter er imidlertid et lite hensiktsmessig virkemiddel for å oppnå denne målsettingen.

Det beste tiltaket for å nå dette målet er å lokalisere virksomheter utenfor Oslo når de opprettes. Forskerforbundet ber i tråd med dette om at det etableres som fast rutine ved opprettelse av nye statlige virksomheter en vurdering av egnet lokalisering utenfor Oslo-området.

Bondevik II-regjeringen vedtok i 2003 å flytte 900 arbeidsplasser ut av Oslo. Det ble i ettertid foretatt grundige evalueringer som konkluderte med at det var kostbart, lite effektivt, førte til at fagmiljøer ble ødelagt, at tjenestene fungerte dårlig i lang tid og at flyttingene ikke ga innsparing i driftskostnadene. Asplan Viak konkluderer med omstillingskostnader mellom 0,8 og 1,8 mill. kroner per årsverk (2016-tall). Dette bildet fremgår også av de evalueringene av flytting av statlige virksomheter i Norge samt av erfaringer fra andre land som det vises til i planen.

Forskerforbundet ber om at det blir tatt lærdommer av disse evalueringene og at ambisjonen om flytting av virksomheter begrenses til de som åpenbart vil få bedre oppgaveløsning og økt kvalitet på tjenestene som følge av flyttingen.

For at flytteprosesser skal kunne gjennomføres på best mulig måte, er det helt avgjørende at de ansatte og deres organisasjoner trekkes med i alle faser av gjennomføringen, og at de ansatte sikres god informasjon om prosessen.

Flytting av etablerte virksomheter innebærer en omstilling med store konsekvenser for de ansatte. Flere vil miste jobben som følge av prosessen og for noen vil det innebære en tidligere utgang fra arbeidslivet enn de ellers ville hatt på grunn av vanskeligheter med å få ny jobb. En tidlig avgang fra arbeidslivet vil i tillegg kunne få konsekvenser for den enkeltes opptjente rettigheter til alderpensjon. Forskerforbundet er opptatt av at det lages gode ordninger for ansatte som ikke ønsker å følge med virksomheten i flyttingen. Vi ber om at menneskelige hensyn ivaretas og at prosessene for de ansatte blir best mulig.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær