Høring – Ny lov om fagskoleutdanning

Forskerforbundet viser til høringsnotat datert 28. juni 2017 om Ny fagskolelov med utkast til lovtekst og lovspeil, og oversender med dette sitt innspill.

Generelle kommentarer

Generelt mener Forskerforbundet at mange av forslagene i høringen vil bidra til at fagskolen styrkes og bli mer attraktiv både for studenter og for arbeidslivet.  Vi vil særlig fremheve styrking av studenters rettigheter, representasjon i fagskolenes styringsorgan og at fagskolene nå skal få ansvar for å legge til rette for et studentorgan.  Det er også positivt at de ansatte i større grad får representasjon i styrer. Videre støtter vi omlegging av strukturen i fagskoleloven med forslaget til kapittelinndeling.

Nivåplassering av fagskolen i kvalifikasjonsrammeverket

I forbindelse med behandlingen av Fagskolemeldingen støttet Forskerforbundet meldingen i at terminologien i fagskolesektoren bør gjenspeile fagskolens egenart og fagskoleutdanningens innhold, og at fagskoleutdanningene i større grad skal rendyrkes innenfor sitt eget mandat og oppdrag som utdanning som er forskjellig fra universitets- og høyskoleutdanning. I høringsnotatet presiseres det at fagskoleutdanning ligger på nivå 5 i kvalifikasjonsrammeverket. Forskerforbundet støtter dette, blant annet fordi et viktig mål for fagskoleutdanninger er at de skal være korte, praksisnære utdanninger som utvikles på yrkesfagenes og arbeidslivets premisser. 

Unntakshjemmel for at fagskoleutdanning skal ha tre års omfang

Forskerforbundet støtter departementets forslag om at fagskoleutdanning av inntil tre års innhold og omfang bare skal skje unntaksvis.  Fagskolen skal være korte utdanningstilbud som i hovedsak er rettet inn mot fag- og yrkesopplæringen. Som en arena for spesialisering og videreutdanning som følger fag- eller svennebrevet, er det naturlig at fagskoleutdanningens omfang ikke strekker seg utover to år.  Samtidig er det en realitet at for enkelte fagskoleutdanninger der det kreves særegne sertifiseringer, autorisasjoner el., oppstår det en uheldig fagtrengsel.  Forskerforbundet støtter derfor at det unntaksvis kan åpnes utvidelse ut over to år, men at dette må forskriftsfestes som unntak som bare gjelder i helt spesielle tilfeller. 

Studiepoeng

Forskerforbundet var uenig i Fagskolemeldingens forslag om å endre betegnelsen fra fagskolepoeng til studiepoeng. Vi mener en slik endring skaper flere problemer og uklarheter enn den løser. Felles poengbetegnelse gjør at det blir mindre tydelig at fagskolene og UH-institusjoner har ulike mandat og funksjoner og at utdanningene fører frem til forskjellig sluttkompetanse.

Fagskolemeldingen slår fast at det påhviler fagskolene et betydelig ansvar for å informere fagskolestudentene om at fagskolene skal operere med egne studiepoeng og at en innføring av studiepoeng i fagskolen ikke vil ha konsekvenser for overgang til høyere utdanning eller fritak for fag i høyere utdanning. Forskerforbundet mener dette må komme tydelig fram i lovteksten.

Videre blir det svært viktig å informere om at studiepoeng fra fagskolene ikke kan omregnes til European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Som departementet peker på, så er ikke fagskoleutdanning del av Bologna-samarbeidet. Tilknytningen til Bologna-prosessen og Bolognas rammeverk for høyere utdanning, Qualification Framework for the European Higher Education Area (EHEA), har fra starten av vært for utdanninger og institusjoner som er omfattet av universitets- og høyskoleloven i det enkelte medlemsland.   I Norge er studiepoeng i UH-sektoren knyttet til ECTS som har sitt utspring i Bolognaprosessen. Disse studiepoengene baseres på krav til forskningsbasert utdanning. ECTS-ene er innført i en rekke land gjennom Bolognaprosessen og er uløselig knyttet til høyere utdanning, altså nivåene fra bachelor til fullført Ph.d i EHEA.  

Forskerforbundet mener det er behov for et betydelig informasjonsarbeid for å klargjøre at to typer poeng med samme navn ikke er kompatible.  Det bør ikke åpnes for at tidligere avlagte fagskolepoeng kan konverteres til studiepoeng.  Vi mener også det bør gå tydelig frem av dokumentasjonen til fagskolestudentene at studiepoengene er avlagt ved en fagskoleutdanning.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær