Høring – forskrift om bachelor i straffegjennomføring

Forskerforbundet viser til brev av 16. november 2017 og avgir med dette uttalelse i høring om forskrift om bachelor i straffegjennomføring.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ønsker å søke Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) om godkjenning av et nytt bachelorstudium ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS). Det framgår av høringsbrevet at studiet ikke er en del av fengselsbetjentutdanningen og derfor ikke faller inn under anvendelsesområdet for henholdsvis aspirantforskriften og eksamensforskriften. Videre vises det til forskrift av 26.10.2012, hvor en rekke bestemmelse i universitets- og høyskoleloven allerede er gjort gjeldende for Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter KRUS.

Forskerforbundet ser forslaget til forskrift om utdanning på bachelornivå som ett ledd i prosessen frem mot akkreditering av (KRUS) som høyskole på institusjonsnivå eller sammenslått med Politihøyskolen (jf. forslaget i NOU 2017:11 – Bedre bistand. Bedre beredskap – Fremtidig organisering av politiets særorganer). Forskerforbundet er positive til denne prosessen.

Forskerforbundet har ingen kommentarer til selve forskriftsteksten. Vi forutsetter at regulering av studiet, eksamen og opptak er på linje med det som normalt gjelder for studier på bachelorgradsnivå, og at NOKUT som del av godkjenningsprosessen vil foreta de nødvendig faglige vurderinger.  

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær

Kopi:

NOKUT, Unio, UHR, Forskerforbundet ved KRUS