Høring – endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsbrev datert 10. februar 2017, om endring i forskrift om ansettelser på innstegsvilkår (FOR-2015-03-42-341), med høringsfrist 9. mai 2017.

Ordningen med ansettelse på innstegsvilkår er en prøveordning begrenset til 300 stillinger. Forskerforbundet er kritiske til at departementet ønsker å gjøre endringer i ordningen før den er evaluert med hensyn til om den har virket etter sin intensjon, og før eventuelle svakheter ved ordningen er avdekket. Ikke minst er en evaluering av ordningen viktig for å hindre at ansettelse på innstegsvilkår i realiteten blir enda en midlertidig stilling.

Forskerforbundet fremhever viktigheten av at formålene med stillingen ivaretas. Ansettelse på innstegsvilkår skal være både et kvalifiserende og et langvarig løp, jf. forskriftens § 1 siste setning: «…Den ansatte skal gis forutsigbarhet i arbeidet med å kvalifisere seg for fast ansettelse i undervisnings- og forskerstilling gjennom et langvarig ansettelsesforhold, og oppfølging og ressurstilførsel fra institusjonen.»

Forskerforbundet har problemer med å se behovet for, og formålet med den endring som nå foreslås. Forskerforbundet frykter at en fremskyndet sluttevaluering kan medføre at formålet med ansettelse på innstegsvilkår undergraves, og at endringen som foreslås kan gi utilsiktede konsekvenser som økt midlertidighet.

Kommentarer til departementets argumenter for å godta en framskyndet sluttevaluering

2.1 Behov for fleksibilitet - risiko for å miste kandidater

Det ligger allerede en fleksibilitet i dagens ordning i form av at arbeidsgiver kan foreta en sluttevaluering før utgang av åremålsperioden, jf. § 5 : «Før utløpet av åremålsperioden…»

Dagens ordning er likevel lagt opp slik at man normalt går gjennom løpet før man får en sluttevaluering. Departementets forslag innebærer at man regulerer unntaket i stedet for hovedregelen, og det er vanskelig å se behovet for dette.

Ut fra tidsperspektivet med sakkyndig bedømming kan det stilles spørsmål ved hvor stor sjansen for å beholde kandidater man ellers kunne ha mistet er. Dersom en kandidat har søkt og fått tilbud om en stilling er det nærliggende at ny arbeidsgiver vil ha en aksept fra kandidaten før sluttevaluering foreligger.

Kommentarer til departementets argumenter mot å godta en fremskyndet sluttevaluering

Forskerforbundet støtter i all hovedsak departementets synspunkter mot å godta en framskyndet sluttevaluering.

Forskerforbundet deler departementets bekymring for at hensikten med ordningen vil gå tapt ved at det åpnes for en fremskyndet sluttevaluering. Forskerforbundet støtter fremfor alt departementets synspunkt om at en slik fremskyndet evaluering øker risikoen for økt midlertidighet i form av at de unge med mindre erfaring må gå i mange ulike kortvarige midlertidige tilsettingsforhold for å kvalifisere for en innstegsstilling. Dette samsvarer ikke med regjeringens målsetning med å bidra til å få ned midlertidigheten i sektoren.

Forskerforbundet fremhever at innstegsstillingene er ment å gi et mer forutsigbart kvalifiseringsløp mot fast tilsetting for unge kandidater. En framskyndet sluttevaluering gjør det mer attraktivt for kandidater som allerede har opparbeidet seg kompetanse til å søke på stillingen, og dermed utkonkurreres målgruppen. Ved dette øker risikoen for at de unge kandidatene må gå i midlertidige stillinger for å opparbeide seg kompetanse, slik at man i realiteten bidrar til økt midlertidighet. I tillegg kan en del kandidater ønske å søke en slik stilling for å sikre seg en sluttevaluering for å søke faste stillinger.

Kommentarer til departementets vurdering

Forskerforbundet kan ikke se grunnlaget for departementets vurdering for en endring av forskriften. Departementet konkluderer med en endring av forskriften til tross for risiko for økt midlertidighet, og på tross av egen argumentasjon mot endringen.

Forslaget samsvarer ikke med partene i arbeidslivet sitt arbeid med å redusere bruken av midlertidig tilsetting. Forslaget harmoniserer dårlig med at det ellers på regjeringsnivå arbeides med lovgivningen for å innskrenke adgangen til midlertidig ansettelse, jf. bla. argumentasjonen for å endre tjenestemannsloven.

Dersom forskriften endres med en framskyndet sluttevaluering, må dette ikke få negative konsekvenser for den ansatte. En framskyndet sluttevalering må ikke avskjære kandidaten fra å fullføre åremålet og få en ny sluttevaluering ved åremålets slutt.

Konklusjon

Forskerforbundet støtter ikke departementets forslag til endring av forskrift om ansettelse på innstegsvilkår.

En fremskyndet sluttevaluering medfører at formålet med ansettelse på innstegsstilling undergraves, og fremfor alt er det skuffende at departementet ønsker å innføre en endring som medfører økt grad av midlertidighet.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
leder

Hilde Gunn Avløyp
generalsekretær