Endringer i UH-loven, tjenestetidsberegning for stipendiater

Forskerforbundets uttalelse om Kunnskapsdepartementets forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av lov om statens ansatte og forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater.

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep.
0032 Oslo

Deres ref:     Vår ref: 168411/1    Vår dato: 06.07.2017

Høring – endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av lov om statens ansatte og forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater

Det vises til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 11.05.2017.

I høringsbrevet foreslås det å endre universitets- og høyskoleloven slik at vikarer for valgte eller åremålstilsatte ledere fortsatt må fratre uten oppsigelse når åremålet eller valgperioden er over. Det foreslås også å endre universitets- og høyskoleloven § 6-5 om midlertidig ansettelse. Videre fremmes det forslag om forskriftsfesting av beregning av tjenestetiden for tidligere stipendiater i forskrift 31. januar 2006 nr. 102 om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

A.  Vikarer for valgte eller åremålstilsatte ledere

Det er foreslått et nytt 4. ledd i universitets- og høyskoleloven § 6-5 Midlertidig ansettelse i undervisnings- og forskerstilling:

«Vikarer for åremålsansatte eller valgte ledere fratrer uten oppsigelse når stillingens faste innehaver inntrer i stillingen, selv om vikariatet har vart i mer enn tre år. Dersom vikariatet har vart i mer enn tre år, skal vedkommende tilbys en annen passende stilling og ha fortrinnsrett til ansettelse i staten på samme vilkår som etter §§ 19 og 24 i lov om statens ansatte.»

Forskerforbundet støtter forslaget, men det bør tydeligere fremgå av selve lovteksten at unntakene er begrenset til vikarer for ledere. Det foreslås derfor at ordet ledere tas inn i lovteksten etter åremålsansatte. § 6-5, 4. ledd første setning blir da lydende slik: «vikarer for åremålsansatte ledere eller valgte ledere fratrer uten oppsigelse når stillingens faste innehaver inntrer i stillingen, selv om vikariatet har vart i mer enn tre år»

Forskerforbundet forutsetter at fortrinnsretten blir reell, og at arbeidsgiver følger opp sitt ansvar med å tilby annen passende stilling.

B.  Endring av universitets- og høyskoleloven § 6-5

Departementet mener at universitets og høyskoleloven § 6-5 må justeres på grunn av endringen fra fire til tre-års regel for fast ansettelse. 

Midlertidig ansettelse i kvalifiseringsstilling

Departementet mener at første ledd enten må endres slik at samlet midlertidig ansettelse blir kortere enn tre år, alternativ 2 og 3, eller at loven endres slik at arbeidstakeren må fratre selv om ansettelsestiden har vart mer enn tre år, alternativ 1.

Hvis samlet ansettelsestid blir kortere enn tre år, vil det medføre at tiden vedkommende får til å kvalifisere seg reduseres tilsvarende. Departementet mener det er lite ønskelig å endre loven slik at tiden som skal brukes til kvalifisering reduseres. Det foreslås derfor å endre loven slik at arbeidstaker som ikke har kvalifisert seg, må fratre selv om ansettelsestiden har vart i mer enn tre år, alternativ 1.

Departementet foreslår at universitets- og høyskoleloven § 6-5 første ledd tilføyes følgende setning: «Blir arbeidstakeren ikke funnet kvalifisert til fast ansettelse må vedkommende fratre uten oppsigelse, selv om ansettelsestiden har vart mer enn tre år.»

Forskerforbundet mener prinsipielt at denne bestemmelsen bør avskaffes. Adgangen til midlertidig tilsetting og tilsetting på ulike kvalifiseringsvilkår ellers i lovverket gir tilstrekkelig fleksibilitet.

Dersom bestemmelsen videreføres er Forskerforbundet enig med departementet i at det ikke er ønskelig å redusere tiden for kvalifisering for å sikre en reell kvalifiseringsmulighet for arbeidstaker. Forskerforbundet mener imidlertid at dette ikke kan innebære at arbeidstaker må fratre uten oppsigelse, uavhengig av ansettelsestid.

Forskerforbundet foreslår derfor at det i såfall gjøres ytterligere en tilføyelse i universitets- og høyskoleloven § 6-5 første ledd: «Arbeidstaker må ikke fratre uten oppsigelse, dersom ansettelsestiden har vart mer enn tre år og seks måneder.»

Primært mener Forskerforbundet som sagt at bestemmelsen bør avskaffes, men dersom bestemmelsen videreføres støtter forbundet alternativ 1, dersom vårt forslag til tilføyelse tas med i lovteksten.

Midlertidig ansettelse i lavere stilling når det ikke har meldt seg kvalifisert søker 

Forskerforbundet ser at undervisningssituasjonen kan gi behov for å kunne tilsette midlertidig i lavere stilling hvis man ikke får kvalifiserte søkere. Forbundet støtter derfor departementets forslag til endring av § 6-5 andre ledd, hvor ansettelsestiden i lavere stilling reduseres fra tre år og seks måneder til tre år. 

C.  Forslag om å forskriftsfeste regler om beregning av tjenestetid for stipendiater

Departementet foreslår at ett år av stipendiatperioden medregnes i ansettelsestiden. 

Departementets hovedbegrunnelse for kun å regne med ett år av stipendiatperioden, er at dette vil gjøre det lettere for personer som har gjennomført en åremålsperiode i en stipendiatstilling, å få en kortvarig midlertidig ansettelse etter doktorgradsavleggelsen.

Forskerforbundet mener at stipendiater i utgangspunktet skal behandles likt med andre midlertidig tilsatte. På den annen side ser forbundet at det kan være ønskelig at stipendiatene får mulighet for en tilsettingsperiode i forlengelse av stipendiatperioden for å ferdigstille artikler og utføre annet meritterende arbeid, og derved muligens ha lettere for å komme inn på arbeidsmarkedet.

Departementets forslag innebærer imidlertid at den kortvarige perioden kan bli inntil to år før det gis rett til fast tilsetting. Dette mener Forskerforbundet er for lang tid, og at derfor to år av tilsettingsperioden som stipendiat bør regnes med i ansettelsestiden.

Alle ledige stillinger skal som hovedregel lyses ut, og besettes av den best kvalifiserte. Forskerforbundet mener at kortvarige tilsettinger i inntil to år etter stipendiatperioden vil bidra til å undergrave disse prinsippene. 

Etter § 7 i lov om ansatte i staten kan det gjøres unntak fra kvalifikasjonsprinsippet og fra offentlig kunngjøring ved tilsetting av 6 måneders varighet eller for ett år dersom det er gitt anledning til dette i personalreglementet for virksomheten. Forskerforbundet forutsetter at de kortvarige tilsettingene som stipendiatene får tilbud om, ligger innenfor disse tidsrammene.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær