Høring – Forslag til forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning

Forskerforbundet vil med dette avgi sitt høringsinnspill til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 12.06.16 om Forskrifter om rammeplan for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger (1-7 og 5-10). 

Det vises til høringsbrevet hvor det heter at rammeplanutvalgets forslag er justert i henhold til de rammeplanene som allerede er fastsatt, dvs. rammeplanene for de øvrige femårige grunnskolelærerutdanningene. Dette er i tråd med utvalgets mandat, hvor det heter at arbeidet skulle sees i sammenheng med departementets nasjonale høringsutkast for femårig grunnskolelærerutdanning. Opplæringslovens bestemmelser om likeverdig opplæring er et grunnleggende prinsipp. Forskerforbundet støtter derfor at det stilles samme krav og forventninger til samisk grunnskolelærerutdanning som til de øvrige grunnskolelærerutdanningene. Følgelig må de ulike forskriftene målbære de samme overordnede prinsippene for utdanningene. Det må være et likelydende ambisjonsnivå for all grunnskolelærerutdanning, og de samme forventningene til vitenskapelig ansatte og studenter.

Vi viser derfor til Forskerforbundets høringssvar av 29.03.2016 (Vår ref. 144225) Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger. Våre overordnede og generelle merknader fra det høringssvaret gjelder selvsagt også for de samiske grunnskolelærerutdanningene, og vi kommenterer derfor ikke de enkelte paragrafene her. 

Forskerforbundet vil samtidig beklage at arbeidet med forskriftene for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger først kom i gang etter at arbeidet med de nasjonale forskriftene var ferdig og sendt på høring. Dette innebærer at det samiske rammeplanutvalget har hatt liten reell påvirkningsmulighet på forskriften. Det betyr også at Samisk høgskole som tilbyr den samiske grunnskolelærerutdanningen, får svært liten tid til relativt omfattende endringsprosesser og ikke minst kort frist når gjelder å klargjøre akkrediteringssøknader til de nye masterstudiene til NOKUT. Forskerforbundet mener Samisk høgskole må gis utvidet frist til å ferdigstille akkrediteringssøknadene.

Innholdsmessig har samisk grunnskolelærerutdanning et særlig ansvar for å sikre at elevers rett til opplæring på samisk ivaretas. Utdanningen må dermed forholde seg til læreplaner for Kunnskapsløftet - Samisk og prinsipper for opplæringen, samisk læringsplakat og læreplaner for fag. Dette er grunnleggende for denne lærerutdanningen og synes godt ivaretatt innenfor dagens fireårige utdanningsløp. Det er vesentlig at utvidelsen til mastergradsnivå bidrar til en ytterligere styrking og videreutvikling av opplæring i og på samisk. Det er å håpe at det er tilstrekkelig tid til den påkrevde fagutviklingen før oppstart høsten 2017. 

Forskerforbundet presiserer i denne forbindelse at innføring av samisk grunnskolelærerutdanning på mastergradsnivå, krever at Samisk høgskole blir tilført betydelig økte ressurser til FoU-virksomhet, slik at de ansatte har mulighet til å utvikle gode FoU-prosjekter samtidig med at de utvikler seg som veiledere og undervisere. Dette er en avgjørende forutsetning for å nå målsettingen om å etablere utdanninger som er integrerte og helhetlige, holder høy kvalitet og er relevante profesjonsutdanninger for det samiske samfunnet. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær