Høringsinnspill om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Vi viser til e-post av 09.08.2016 med invitasjon til høringsinnspill til forslag om endringer i folketrygdlovens regler om arbeidsavklaringspenger. Forskerforbundet har følgende innspill til høringen.

Forskerforbundet støtter forslagene til de foreslåtte lovtekniske endringene i Folketrygdloven kapitel 11 og 11A.

Forskerforbundet er kritisk til at forslagene i høringen samlet sett fører til en forverret økonomisk situasjon for personer som har falt ut av arbeidslivet som følge av sykdom, skade eller lyte. Vi kan ikke se at hovedvekten av virkemidlene for å oppnå en reduksjon i antall brukere av arbeidsavklaringspenger bør være en innstramming i muligheten til å opprettholde en inntekt i perioder hvor mottaker har et reelt behov for bistand til komme tilbake i arbeidslivet. Redusert inntektssikring kan bidra til svekket helse. Intensjonen i IA-avtalen er at arbeidstaker skal tilbakeføres i jobb. Svekkelse av den økonomiske situasjonen for mottakere av arbeidsavklaringspenger harmoniserer dårlig med IA- avtalen. 

Etter vårt syn bør det være en balanse mellom de virkemidlene som er rettet direkte mot mottaker av arbeidsavklaringspenger og virkemidler som rettes mot NAVs oppfølgning av mottakerne.

Våre medlemmer er i hovedsak mottakere som har vært sykemeldt i ett år og som møter motstand fra arbeidsgiver med hensyn til tilbakeføring til arbeid. Vi ser at arbeidsgiver har en svært viktig rolle i forhold til å bidra til økt sysselsetting av personer som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet. Vi etterlyser derfor en vurdering av virkemidler rettet mot arbeidsgiver i høringen, selv om slike tiltak ikke vil høre hjemme i dette lovverket.

Forskerforbundet støtter ikke forslaget om at sykdom skal være en vesentlig årsak til nedsatt arbeidsevne. Vi ser at kravet vil kunne bidra til at færre personer vil komme inn under ordningen, men også at det stiller personer i en svært usikker økonomisk situasjon når de har et reelt behov for økonomisk sikkerhet i en periode de er ute av arbeidslivet. Sammen med vilkåret om minst 50 % nedsatt arbeidsevne, vil kravet om at sykdom skal være en vesentlig årsak til nedsettelsen føre til at terskelen for å komme inn i ordningen blir for høy. Etter vårt syn bør derfor dagens terskel for å komme inn i ordningen opprettholdes.

Høringen viser at mottakere av arbeidsavklaringspenger ikke får den lovfestede oppfølgningen fra NAV. Forskerforbundet støtter departementet i at oppfølgningen av mottakerne må bli mer målrettet. Vi kan ikke se at oppfølgningen vil sikres tilstrekkelig med et minimumskrav om at det ikke skal gå mer enn 12 måneder mellom hvert oppfølgningspunkt. Etter vårt syn må mottaker sikres rett til tettere oppfølgning fra NAV når det gjelder bistand til å komme i arbeid. En slik oppfølgning bør også sees i sammenheng med positive tiltak rettet mot arbeidsgiver for å bidra til sysselsetting.

Den ordinære stønadsperioden bør benyttes aktivt av både NAV og mottaker. Dersom varigheten av ytelsen reduseres med ett år, mener Forskerforbundet at unntak fra maksimal varighet ikke bør være tidsbegrenset. Forslagene til innstramming i vilkårene for unntak fra maksimal varighet, synes hensiktsmessige. Forskerforbundet mener på den bakgrunn at modell 2 bør kunne legges til grunn.

Det foreslås endring i beregningsgrunnlaget for arbeidsavklaringspenger slik at stønadsbeløpet kan reduseres vesentlig, jfr. eksempelet i høringens pkt. 2.9.2. Endringen i beregningsgrunnlaget vil som eksemplet viser kunne redusere stønadsbeløpet fra 6 til 4 G. Begrunnelsen for forslaget er at det ønskes et mindre komplekst system ved at beregningsgrunnlaget for uføretrygd og arbeidsavklaringspenger blir likt for de tre kalenderårene som legges til grunn for begge ytelsene.

Forskerforbundet mener hensynet til mottaker som kan få en sterkt redusert stønad må vektlegges høyere enn ulempen at beregningsgrunnlaget er forskjellig for uføretrygd og arbeidsavklaringspenger for en slik treårsperiode. Vi mener derfor at taket på 6 G fortsatt bør settes på beregningsgrunnlaget for arbeidsavklaringspenger og ikke på hvert kalenderår.

Ut over dette har ikke Forskerforbundet særlige innspill til høringen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær

Hildur N Nilssen
saksbehandler