Høring – endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet – merknader

Forskerforbundet viser til Arbeids- og sosialdepartementets høring om endringer i dagpengeforskriften og oversender med dette forbundets uttalelse.

Vi støtter departementets forslag om å utvide adgangen til å motta dagpenger for personer som er under utdanning eller opplæring, og som følger undervisning på dagtid, jf. forskrift om dagpenger under arbeidsløshet § 4-3 fjerde ledd bokstav a.

Forskerforbundet mener at en utvidelse av bestemmelsen også bør omfatte doktorgradskandidater som ikke har avsluttet sin doktorgrad etter utløpet av en stipendiatperiode, forutsatt at de ellers oppfyller kravene om at arbeidet foregår utenfor normal arbeidstid og at ferdigstillelsen kan kombineres med fullt arbeid på dagtid.

Departementets forslag om å tilrettelegge for at flere kan få kombinere dagpenger og utdanning innenfor rammen av folketrygdloven § 4-6 er begrunnet med at arbeidsmarkedet det siste året gradvis blir svekket og ledigheten har økt. Ledighetsøkningen skyldes både behovet for omstillinger i norsk økonomi og svakere konjunkturer.

Forskerforbundet mener det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt å forhindre at doktorgradskandidater benytter en ellers uvirksom periode på en konstruktiv måte for å fullføre en doktorgrad som vedkommende har arbeidet med i flere år. Dette er også uheldig sett i lys av vår tid, der forskning og kompetanse løftes frem som avgjørende for den omstillingen Norge må gjennom, jf. Produktivitetskommisjonens andre rapport «Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi».

Utgangspunktet er at personer som er under utdanning eller opplæring ikke skal ha rett til dagpenger fordi de ikke kan anses som reelle arbeidssøkere eller fullt ut disponible for arbeidsmarkedet. Videre er dagpenger en midlertidig ytelse ved arbeidsledighet, som ikke er ment å skulle finansiere ordinær utdanning. Forskerforbundet mener at dette er et riktig utgangspunkt.

Doktorgradskandidater som ikke har ferdigstilt en doktorgrad innenfor stipendperioden anses etter dagens praksis å være under utdanning så lenge de fortsatt arbeider med sin doktoravhandling, selv om dette skjer i helger eller utenfor vanlig arbeidstid, jf. Rundskriv «Dagpenger under utdanning, opplæring, etablering av egen virksomhet m.v.».

Vi mener at dagens praksis må endres. Stipendiater er arbeidstakere på lik linje med andre arbeidstakere, og de har normalt hatt et ansettelsesforhold i minst tre år, gjerne lenger, når de blir arbeidsledige. De er med andre ord ordinære arbeidstakere, som kan bli reelle arbeidssøkere etter opphør av et ansettelsesforhold. Det som skiller disse arbeidstakerne fra andre arbeidstakere, er at formålet med deres ansettelsesforhold er å oppnå en doktorgrad. I likhet med de personene departementet åpner for å gjøre et noe mer generelt unntak for i sitt forslag, har også doktorgradskandidater startet «utdanningen» før ledigheten, og ikke som en konsekvens av den.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær