Høring – NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget

Forskerforbundet viser til NOU2016:1 som er sendt på høring.

Forskerforbundet oversender med dette sin høringsuttalelse som omhandler temaene ledende stilling, særlig uavhengig stilling, delvis uavhengig stiling og kveldsarbeid.

Når det gjelder temaene skift/turnusregler og medleverordninger viser vi til Unios høringssvar.

1. Arbeidsmiljøloven som vernelov

Arbeidsmiljøloven er en vernelov. Reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven skal tjene og balansere ulike hensyn. Et hovedformål er å sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem og den nærmeste familie helsemessig og sosial belastning. Samtidig har virksomheten et behov å organisere driften effektivt og lønnsomt. Det er partene, sentralt og lokalt på den enkelte arbeidsplass, som best er i stand til få til arbeidstidsordninger som tilfredsstiller begge behovene. 

For store grupper av arbeidstakere har arbeidslivet endret seg. På grunn av den teknologiske utviklingen er det mange arbeidstakere som kan utføre hele eller deler av sitt arbeid fra andre steder enn arbeidsplassen. På samme måte er det ikke nødvendig at de utfører arbeidet innenfor normalarbeidstid, (kl 0800 og 1700). Det er viktig at endringene i arbeidsmiljøloven verner denne gruppen arbeidstakere på lik linje med øvrige arbeidstakere. Arbeidstidsbestemmelsene må redusere risikoen for sosiale og helsemessige belastninger og sikre godt vern, velferd og helsefremmende rammebetingelser. Alle arbeidstakere bør være omfattet av arbeidstidsbestemmelsene, og adgangen til å gjøre unntak må være svært godt begrunnet. Samtidig kan det hindre en god balanse mellom arbeid og fritid dersom det er en forventning om at arbeidstaker er tilgjengelig for telefoner og e-post også utenfor arbeidstiden eller i ferier.

2. Særregulering basert på kjennetegn ved stilling

2.1 Særlig uavhengig stilling – Klargjøring av dagens bestemmelse
Utvalget foreslår å videreføre unntaket for særlig uavhengig stilling, men at vilkårene for å inneha en slik stilling må presiseres. Arbeidstaker må som utgangspunkt ha en overordnet, ansvarsfull stilling med selvstendig beslutningsmyndighet. Arbeidstakeren må i all hovedsak bestemme når, hvor og hvordan arbeidet skal utføres, og all hovedsak bestemme omfanget av arbeidet. Utvalget påpeker at det vil være et avveiingsforhold mellom de ulike kriteriene og at man må foreta en konkret vurdering i hvert tilfelle. Vilkårene og avveiingene skal konkretiseres i en veileder. Det skal også presiseres i arbeidsavtalen dersom man er unntatt fra aml §10-12 annet ledd.

Basert på Forskerforbundets erfaring med praktiseringen av denne bestemmelsen ved landets universitet og høgskoler, er det helt nødvendig med en presisering av hvilke kriterier som skal legges til grunn for om en stilling er særlig uavhengig. Vår erfaring er at det ikke foretas en konkret vurdering av den enkelte stilling, i hvert tilfelle, men at hele stillingskoder unntas pr definisjon.

Forskerforbundet mener at praktiseringen av dagens regler viser tydelig behovet for en presisering av bestemmelsen. Dette gjelder både en tydeliggjøring i loven av den rettslige standarden, «særlig uavhengig stilling», samt utarbeidelsen av en veileder. En tydeliggjøring i loven kan gjøres ved å lovfeste de sentrale kriteriene.

Forskerforbundet mener at et utgangspunkt for en veileder kan basere seg på kriteriene som flertallet i utvalget foreslår:
-  er overordnet, ansvarsfull og med selvstendig beslutningsmyndighet,
-  i all hovedsak bestemmer når, hvor og hvordan arbeidet utføres,
-  i all hovedsak bestemmer omfanget på arbeidet, enten direkte eller gjennom myndighet til å delegere.

Kriteriene som fastsettes må være tydelige og basert momentene på utviklet gjennom rettspraksis.

Forskerforbundet er enig i at dersom stillingen er særlig uavhengig må det fremgå av den enkeltes arbeidsavtale.

2.2 Ledende stilling
Utvalget foreslår at unntak for ledende stilling videreføres. Videre mener utvalget at forarbeider, rettspraksis og direktiver gir gode holdepunkt for hva som er å anse som en ledende stilling. For å øke klarheten om man er har en ledende stilling og derfor er unntatt fra §10-12 første ledd, foreslår utvalget at det skal nedfelles i arbeidsavtalen.

Forskerforbundet slutter seg til utvalgets forslag.

2.3 Delvis uavhengig stilling
Flertallet i utvalget ønsker å innføre av en ny gruppe arbeidstakere i delvis uavhengig stilling, i tillegg til arbeidstakere i særlig uavhengig stilling som i dag er unntatt etter loven § 10-12 andre ledd.

Forskerforbundet mener dette vil føre til at flere arbeidstakere enn i dag vil kunne unntas fra lovens ordinære arbeidstidsbestemmelser. Forskerforbundet deler mindretallets syn når det gjelder innføring en delvis uavhengig stilling som vil kunne medføre at flere arbeidstakere unntas fra arbeidstidskapittelet.

Forskerforbundet mener det ikke er grunnlag for at en så stor gruppe som her omtales skal unntas de ordinære arbeidstidsreglene. Reglene har godt fundamenterte grenser for daglig og ukentlig arbeidstid, og disse bør kun unntaksvis fravikes. Det er derfor viktig at reglene tjener som unntaksregler for de arbeidsforhold de alminnelige arbeidstidsreglene ikke passer for, og ikke åpner for utvidelse av arbeidstiden for ytterligere en ny gruppe. Utvidelsen vil i realiteten medføre svekket vern for en stor gruppe arbeidstakere, noe som vil stå i sterk kontrast til formålet med arbeidstidsbestemmelsene. Disse formål er spesielt viktig i en tid der ny teknologi gir økt tilgjengelighet, og utgjør en reell fare for at skillet mellom arbeidstid og fritid viskes ut.

Forskerforbundet støtter ikke innføring av en delvis uavhengig stilling.

2.4 Tvisteløsning
Det bør også etableres en enklere måte å fastsette hvorvidt stillingen er særlig uavhengig eller ledende. Tidligere vurderte Arbeidstilsynet lovligheten. Erfaringene med arbeidet til tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven, tilsier at deres mandat bør utvides til også å vurdere om arbeidsforholdet omfattes av unntaksreglene om ledende og særlig uavhengig stilling. Alternativ kan arbeidstilsynet få tilbake den mandatrollen de hadde tidligere. Et eventuelt etterfølgende lønnskrav, vil da kunne behandles av forliksrådet. Slik sikres en mer effektiv mulighet for å håndheve regelverket.

Forskerforbundet foreslår at tvisteløsningsnemnda får utvidet sitt mandat til å rettskraftig avgjøre om en stilling er særlig uavhengig.

3. Kveldsarbeid

Utvalget har drøftet om reglene for nattarbeid kan tilpasses og gi rom for mer fleksible arbeidstidsordninger. Konkret foreslår utvalget at arbeidstakere som ønsker det, kan legge deler av arbeidet til tidsrommet mellom klokken 21.00 og klokken 23.00, uten at dette skal regnes som nattarbeid. Forslaget innebærer at lovens bestemmelser endres, slik at forbudet mot nattarbeid ikke hindrer slikt kveldsarbeid dersom arbeidstaker ønsker det.

Forskerforbundet erkjenner at en slik endring vil imøtekomme en del av Forskerforbundets medlemmer og andre arbeidstakeres behov for fleksibel arbeidstid i faser av livet. Behovet for å disponere normalarbeidsdagen utover kl 2100 kan gi en mulighet til å både ivareta familieliv og arbeidsliv på en forsvarlig måte. Utfordringen med en slik fleksibilitet er at den vil kunne bidra til å utviske forskjellen mellom arbeid og fritid og den vil også kunne oppleves som press eller forventning om å arbeide etter kl. 21.

Utvalget forutsetter at en adgang til å utføre kveldsarbeid mellom kl. 21 og 23 må være basert på et individuelt ønske fra arbeidstaker som arbeidsgiver aksepterer. Videre mener utvalget at det må klargjøres at ordningen ikke utvider den ordinære arbeidstiden for den enkelte og at den heller ikke reduserer behovet for overtid. Det er også en viktig forutsetning for utvalget at avtalen som inngås ikke skal binde arbeidstakeren til å påta seg kveldsarbeid framover i tid, men bare dersom arbeidstaker ønsker det i det enkelte tilfelle.

Forskerforbundet kan på dette grunnlag være positiv til et forslag om å utføre kveldsarbeid mellom kl. 21 og 23 etter ønske fra den enkelte arbeidstaker 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær