Kommentar til forslag til statsbudsjett for 2016

Det vises til Prop. 1 S (2015-2016) med forslag til statsbudsjett for 2016.

Regjeringens forslag til budsjett er isolert sett et godt budsjett for forskning og det ser ut til at Norge oppnår 1-prosentmålet. FoU bevilgningen går imidlertid noe ned samtidig som at svakere BNP er en forklaring på at Norge når 1-prosentmålet.

Det er positivt at Pre-såkornordningen nå er inne i budsjettet. Videre vil en styrking av FORNY2020 og Brukerstyrt innovasjonsarena kunne bidra til en stimulering av forskningsaktiviteten i næringslivet.

Forskning rettet mot offentlig sektor, klima og utviklingsforskning er imidlertid ikke styrket. Forskerforbundet hadde gjerne sett at det i budsjettet lå en satsing på utvikling av velferdsteknologi og innovasjon i offentlige anskaffelser ved en omfordeling av midler i kap 920. Det offentlige kjøper varer og tjenester for 430 milliarder hvert år og et krav til innovasjon i offentlige innkjøp vil bidra til å øke innovasjonstakten i Norge. På denne måten får vi utnyttet og utviklet potensialet i ny kunnskap og teknologi. Forskning og innovasjon i næringslivet er viktig, men offentlig sektor må også ha en sentral rolle i omstillingen av norsk økonomi.

Bevilgningene til Norges forskningsråd tilskudd til og drift av forskningsinstitutter preges av en videreføring, og flere steder reduksjon i drift i stedet for en satsing. En reduksjon i bevilgninger til velferdsforskning og forskning på offentlige tjenester vil særlig ramme instituttsektoren. Vi trenger mer forskning på fornying av offentlig sektor og hvordan vi på en best mulig måte skal løse utfordringer vi står overfor i offentlig sektor. Det gjelder f eks demografiske utfordringer, inkludering på arbeidsmarkedet, effektiv arbeidsorganisering og bruk av velferdstjenester. Forskerforbundet mener rammevilkårene for forskningsinstitutter må styrkes, ikke svekkes i økonomiske nedgangstider der omstilling er nødvendig.

Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) opplever alle realnedgang i driftsbevilgningene. Forskerforbundet mener dette er feil prioritering og at realnedgangen må reverseres. Marin forskning skal styrkes med 170 millioner kroner, men satsingen på havbruksforskning er svak. Norge bør være i forskningsfronten på de områder der vi har naturlige fortrinn og marin forskning er et slikt felt. Forskerforbundet foreslår at NFR-program som HAVBRUK og MARINFORSK styrkes med ytterligere 25 mill kroner.

Forskerforbundet er bekymret for en utvikling der nasjonale forskningsinstitutter med funksjoner knyttet til landets beredskap og behov for kunnskap på spesifikke områder, ikke sikres gjennom offentlige langsiktige grunnbevilgninger. Disse områdene må ha rammebetingelser som sikrer uavhengig og langsiktig kunnskapsproduksjon for at de skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag. Det må være en god balanse mellom ivaretakelsen av nasjonale beredskapsfunksjoner og arbeid for å sikre driftsinntekter.

Videre er Forskerforbundet kritisk til regjeringens effektiviseringsreform. Effektiviseringen er sjablongmessig satt til 0,5 prosent av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet uavhengig av hvor effektivt og hvilken type virksomhet den enkelte etat driver. Instituttsektoren har drevet effektivisering i lang tid og kan ikke sies å være en administrasjonstung sektor. Det er svært uheldig at effektivitetskutt ikke er mer forankret i virkeligheten ved institusjonene. Forskerforbundet mener kuttet må reverseres slik at FoU-aktiviteter og utdanning skjermes.

Oppsummering av punkter:

  • Reversér kuttene i driftsutgifter til forskningsinstituttene.
  • Styrking av forskning mot fornyelse av offentlig sektor gjennom å reversere kutt i bevilgningene til samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter.
  • Styrke HAVBRUK og MARINFORSK med 25 mill.
  • Reversér kutt på 0,5 prosent slik at FoU aktivitet ved forskningsinstituttene skjermes.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder i Forskerforbundet

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær