Mva. på elektroniske vitenressurser – kommentar til forslaget til statsbudsjett for 2016

Det vises til Prop. 1 S (2015-2016) med forslag til statsbudsjett for 2016.

Regjeringen foreslår på Kulturdepartementets budsjett å innføre nullsats for merverdiavgift for elektroniske nyhetstjenester. Forslaget er begrunnet med at det avgiftsmessige skillet mellom papir og elektroniske nyhets- og aktualitetsmedier er et betydelig hinder for innovasjon i mediebransjen. Regjeringen vil modernisere det mediepolitiske virkemiddelapparatet gjennom økt likebehandling av mediene, uavhengig av teknologisk plattform.

Forskerforbundet støtter forslaget om å innføre nullsats for elektroniske nyhetstjenester.

Forskerforbundet mener at argumentasjonen for å innføre nullsats for merverdiavgift på elektroniske nyhetstjenester kan overføres til forsknings- og kunnskapssektoren. Sektoren må i dag betale merverdiavgift på e-ressurser som e-tidsskrifter, e-bøker og databaser mm mens papirversjonen av samme ressurser er fritatt for merverdiavgift. Den eneste måten man kan slippe merverdiavgift på for eksempel et tidsskrift i dag, er paradoksalt nok å tegne både digitalt og papirabonnement på tidsskriftet.

Stadig mer av kunnskapsressursene digitaliseres og dette er blitt en viktig kilde til utgiftsøkning for institusjonene i forsknings- og kunnskapssektoren. For eksempel går mellom 80-90 %, flere hundre millioner kroner, av universitets- og høyskolebibliotekenes mediebudsjetter går til innkjøp av e-ressurser. Svak norsk krone fører til at handel i et internasjonalt marked blir kostbar, dette kombinert med en meget ekspansiv prisutvikling hos forlag med tilnærmet monopol, gjør bibliotekene sårbare.

Merverdiavgiften på vitenressursene er derfor blitt et betydelig hinder for innovasjon også i forsknings- og kunnskapssektoren. Elektroniske vitenressurser bidrar like mye som de i papir og er like mye verdt. Det er derfor naturlig at e-ressurser gis avgiftsmessig likebehandling med tilsvarende ressurser i papir.

Forskerforbundet foreslår i tråd med dette at det innføres nullsats for merverdiavgift også for elektroniske vitenressurser (e-tidsskrifter, e-bøker og databaser).

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder       

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær