Kommentarer til forslaget til statsbudsjett for 2016

Det vises til Prop. 1 S (2015-2016) med forslag til statsbudsjett for 2016.

Forskerforbundet er opptatt av å forbedre rammevilkårene til de ansatte ved arkiv-, bibliotek- og museumsinstitusjoner slik at de kan ivareta institusjonenes kjerneoppgaver som forskningsbasert formidling, kulturvern og samlingsforvaltning.

Tid til forskning og utvikling

Forskerforbundets er glad for økte bevilgninger til museumsinstitusjoner som kom med eks. En stor del av økningen går imidlertid til nybygg og vedlikehold som en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

Om forskning i museene står det  i Prop. 1 S (2015-2016) at det er store variasjoner i museenes omtale av egen forskningsinnsats, men samlet sett er det et inntrykk at:
«forskning blir løftet fram som en virksomhet ved museene. Det er også tydelig at sektoren har behov for å bygge forskningskompetanse, legge bedre til rette for forskning og sette av ressurser til dette arbeidet. 59 prosent av museene rapporterer at de har en forskningsplan. 95 prosent av museene opplyser at de har arkivsamlinger og at det er et mål å gjøre disse mer kjent og tilgjengelig for forskning generelt.»

Forskerforbundet er glad for at forskningsbehovet i sektoren anerkjennes, men ønsker flere konkrete tiltak som kan gjøre det mulig for de ansatte å dekke dette behovet. Forskningsaktiviteten er fragmentert og forskningsoppgaver settes på vent. Forskerforbundet har kartlagt medlemmenes adgang til å drive FoU-arbeid i museumssektoren og tilbakemeldingene er entydige. De ansatte ved museene må sikres tid og ressurser til forskning og faglig utvikling. Museenes samlinger, formidling og faglige arbeid skal være forskningsbasert. Museene er viktige som læringsarena og inngår i undervisningen fra barnehage til høyere utdanning.

Dersom museene skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag må de settes i stand til å være forskningsmessig oppdaterte på det de skal forvalte og formidle.

For Arkivverket er det magasintilgangen og overgang til elektronisk forvaltning av arkiv som har fått oppmerksomhet mens forskning ikke blir nevnt.

Forskerforbundet mener at noen av de utfordringer museumssektoren har når det gjelder å sikre de faglige ansatte adgang til å drive faglig utvikling kan løses ved å opprette ett eget program i Forskningsrådet for museumssektoren for å sikre faglig ansatte i museene mulighet til å drive faglig utviklingsarbeid.

Forskerforbundet foreslår derfor at det settes av 50 mill kroner til opprettelse av et program hvor museene kan søke om støtte til forskningsprosjekter på Kap 328 hos Kulturdepartementet.

CRistin

Det er viktig å videreutvikle CRistin slik at det inkluderer forskningsaktiviteter i arkiv, bibliotek og museumssektoren slik at databasen vil inneholde en konsistens og sammenliknbar rapportering av forskningsresultater innen humaniora. Forskerforbundet foreslår at det tas midler fra post 21 og 52 i kap 320 til dette formålet.

Effektiviseringsreform

Forskerforbundet er kritisk til regjeringens effektiviseringsreform. Effektiviseringen er sjablongmessig satt til 0,5 prosent av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet uavhengig av hvor effektivt og hvilken type virksomhet den enkelte etat driver. ABM-sektoren har vært gjennom en konsolideringsprosess. Det er svært uheldig at effektivitetskutt ikke er mer forankret i virkeligheten ved institusjonene. Kvalitet koster – og dette forslaget vil gi dårligere forskningskvalitet. Forskerforbundet mener kuttet må reverseres slik at FoU-aktiviteter og utdanning skjermes.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder       

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær