Høringsuttalelse – ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar

Forskerforbundet viser til Kulturdepartementets høring av notat med forslag om endringer i organiseringen av Det praktisk-teologisk seminar (PTS) og Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN).

Forskerforbundet støtter (høringsnotatets punkt 4) at virksomheten ved Det praktisk-teologiske seminar (PTS) overføres til Universitetet i Oslo og innlemmes i Det teologiske fakultet (TF). Når det kommer til Kirkelig utdanningssenter (KUN) i nord er vi mer usikre på om det er riktig å overføre dette som et rettssubjekt til Den norske kirke.

PTS til TF (UiO)

Forskerforbundet mener denne løsningen vil gi mulighet til en styrking og ytterligere integrering av det praktisk-teologiske i utdanningen. Det at PTS allerede i dag er samlokalisert med TF, forsterker dette. De vitenskapelige stillingene som i dag er tilknyttet PTS, har tradisjonelt vært åremålsstillinger. Dette har sin bakgrunn i tanken om at praktiserende prester skulle være med i utdanningen av nye prester gjennom en åremålsstilling ved PTS, før de så vendte tilbake til sin prestestilling. Dette har med årene endret seg, og pr i dag er disse åremålsstillingene gjort om til førsteamanuensisstillinger med de samme kvalifikasjonskrav mm som ordinære stillinger ved TF og UiO. Ved en sammenslåing av PTS og TF vil vi be om at disse åremålsstillingene gjøres faste.

I høringsnotatets punkt 4.3 framkommer det at den nærmere organisatoriske innplasseringen av virksomheten PTS i Det teologiske fakultet vil det være opp til Universitetet i Oslo å avgjøre. Dette er noe av det som skaper mest usikkerhet blant våre medlemmer. Samtidig som PTS vil være med på å styrke TFs forskningsmiljø, må PTS’ virksomhet fortsatt være dannende, praksisnær og yrkesrettet. Det innebærer også at praksisveiledningen og praksisveilederne som i dag sorterer under PTS må følge med PTS inn i TF. Videre må organiseringen ivareta et fullverdig teologistudium. Alt dette vil legge føringer for organiseringen etter fusjonen.

I høringsnotatets punkt 6, om administrative og budsjettmessige konsekvenser, framgår det at Kulturdepartementet vil «vurdere hvilke muligheter for kostnadseffektivisering som foreligger ved overføring av PTS til UiO og hvilke eventuelle administrative støttefunksjoner som KUN i dag mottar fra PTS som må ivaretas også ved en overføring av KUN til kirken».

Vi vil advare mot at det allerede ved overføringen foretas budsjettmessige kutt for å foreta en innsparing. All erfaring tilsier at det også ved mindre omorganiseringer og virksomhetsoverdragelser vil påløpe utgifter utover dagens budsjett. Vi ber derfor om at det settes av egne omstillingsmidler til denne fusjonen. Videre er det svært lite å spare på den administrative siden ved denne overføringen. PTS har pr i dag en kontorsjef og en førstekonsulent. Begge disse stillingene må være med i overføringen av PTS til TF.

Gitt at dette er en sammenslåing av to virksomheter under to ulike departement, vil det være KMD og de sentrale hovedsammenslutningene som inngår en omstillingsavtale. Når det gjelder hvilke tillitsvalgte som skal representere de ansatte ved henholdsvis PTS og TF, ber vi om at Forskerforbundets tillitsvalgte ved UiO kan ivareta denne rollen. De vil også kunne gå inn i et eventuelt omstillingsutvalg.

KUN til Den norske kirke

Det er ikke uten videre gitt at den mest tjenlige omorganiseringen av KUN er en videreføring «på et forholdsvis selvstendig kirkelig grunnlag» (4.2). Den kirkelige konteksten i Nord-Norge er spesiell, men Forskerforbundet vil be om at det vurderes videre om ikke behovene best ivaretas ved at KUN knyttes til Universitetet i Tromsø. Her er det et eksisterende samarbeid og herfra vil det bli lettere å utvikle et samarbeid også med Universitetet i Nordland og Konservatoriet i Tromsø. Disse institusjonene har også faglige ressurser som kan ivareta de hensyn som er viktig for utdanningen av kirkelige medarbeidere i Nord-Norge og samtidig sikre en akademisk standard og troverdighet – på linje med hva som vil være tilfelle etter en innlemmelse av PST i TF (UiO) og som er etablert for MF og MHS.

Forskerforbundet vil også understreke at dersom KUN overfores til Den norske kirke, må pensjonsløsningen for de ansatte sikres, enten slik notatet (5.4) foreslår eller ved at de berørte ansatte kan beholde medlemskapet i SPK.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær