Høringsuttalelse om nasjonale deleksamener

– endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7.trinn og 5.-10.trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

Forskerforbundet viser til Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre nasjonale deleksamener i enkelte fag i høyere utdanning, og oversender med dette sin høringsuttalelse til forslaget.

Forskerforbundet har ingen kommentarer til de tekniske endringene, men ber regjeringen revurdere behovet for å inkludere grunnskolelærerutdanningene i ordningen.

Forslaget oppfattes ulikt i de forskjellige utdanningene. Der sykepleierutdanningen ønsker en felles eksamen velkommen, er oppfatningen i lærerutdanningen ganske entydig i at dette ikke er formålstjenlig.

Forskerforbundet mener at behovet for nasjonale standarder kan være riktig i noen fag hvor liv og helse står på spill. Vi mener imidlertid at et slikt kontrollbehov ikke er nødvendig i alle utdanninger, og må veies opp mot ressursbruk, praktisk gjennomføring og de pedagogiske effektene av en felles nasjonal eksamen.

Forskerforbundet mener i utgangspunktet at ansvaret for den faglige kvaliteten i høyere utdanning må ligge til de enkelte institusjonene innenfor rammen av dagens kvalitetssikringssystem. Forskerforbundet er derfor skeptisk til innføring av nasjonale deleksamener.

Grunnskolelærerutdanningen bør unntas ordningen

I siste rapport fra følgegruppa i grunnskolelærerutdanningene for 1.-7.trinn og 5.-10.trinn står det «at ansvaret for styring og fagleg kvalitet i grunnskulelærarutdanningane i større grad bør flyttast frå sentrale styresmakter til institusjonane, slik me til dømes har sett i Finland. Grepet med å gi Nasjonalt råd for lærarutdanning ansvaret for dei nasjonale retningslinjene er slik sett eit steg i rett retning. Nasjonal deleksamen vil vere eit steg i feil retning.»

Regjeringen er godt kjent med argumentasjonen fra lærerutdanningene og vil på tross av tydelige tilbakemeldinger herfra likevel innføre nasjonale deleksamener også for grunnskolelærerutdanningen. Forskerforbundet foreslår i tråd med dette at lærerutdanningen ikke omfattes av ordningen.

Uklar framgangsmåte – alternative forslag

Når det gjelder framgangsmåten er den vagt presentert og det er vanskelig å se for seg hvordan det konkret skal gjennomføres. For det første er det lokale fagplaner i alle emner og vedtaket vil måtte innebære en standardisert fagplan i de emnene som det skal være nasjonale prøver i. For det andre er det uklart hva som menes med «standardisering av prøvene»; er det spørsmålene, oppgavesvarene eller bedømmingsmåten som skal standardiseres? Man kan stille samme spørsmål og ha sensorer fra ulike steder som leser oppgaver på tvers, men ut over det er det helt uklart hvordan vurderingen av f.eks. større analytiske drøftingsoppgaver skal «standardiseres».

Mye av det regjeringen ønsker å oppnå ved å hindre kvalitetsforskjeller og karakternivåforskjeller kan gjennomføres ved pålegg om og bevilgninger til ekstern sensur i viktige fag.

Dersom regjeringen likevel vil presse en nasjonal prøve på lærerutdanningen, foreslår Forskerforbundet å gjennomføre den som en obligatorisk forprøve i matematikk. Her bør vurderingen gis som bestått/ikke bestått og ikke gis vekting i et vitnemål. Standarden for bestått kan legges likt med kravet til inntak, og på den måten sikre at opptaket er reelt. Slik vil man kunne unngå at fokuset i undervisningen blir hva som gis til nasjonale prøve i matematikk, og man kan arbeide mer målrettet med hva lærerkompetanse i matematikk som helhet er.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær