Høringsuttalelse – Forslag til forskriftsendringer – Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Vi viser til Utdanningsdirektoratets høring datert 14.04.2015 og oversender med dette Forskerforbundets høringsuttalelse, utarbeidet i samarbeid med Forskerforbundets forening for lærerutdanning.

Forskerforbundet mener lærere må oppfylle de generelle kompetansekravene for undervisning i alle fag i skolen, og støtter intensjonen om høy kompetanse i skolen. Likevel er forbundet skeptisk til et lovforslag som vil få tilbakevirkende kraft. og Forslaget vil skape utrygghet for den enkelte og gripe inn lærernes stillingsvern ved at det medfører at lærere som har undervist mange år ikke lenger bli funnet kvalifisert til det. En mulig utilsiktet virkning vil være at mange lærere i framtiden vil måtte bli ufrivillig deltidstilsatte, spesielt ved skoler med små ungdomstrinn.

Det foregår for tiden en storstilt etter- og videreutdanning av lærere. På sikt vil denne satsingen medføre at departementets mål med lovforslaget i stor grad blir oppfylt. Dette tilbudet når imidlertid av flere grunner ikke alle lærerne slik at det må legges opp til alternative tiltak. Disse lærerne har i sin tid tatt en utdanning som kvalifiserte dem til en jobb i skolen, og det må ikke bli slik at senere kompetansekrav blir et individuelt ansvar, men tillagt skoleeier.

Svar på konkrete spørsmål

1. Bør lærere som før 01.01.2014 oppfylte tilsettingskravene fremdeles unntas fra kravet om et gitt antall studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i det enkelte fag i den videregående skolen?

Nei. De videregående skolene har et sterkt faglig ansvar og er større enheter som i en annen grad enn små ungdomsskoler har muligheter til å tilby fulle stillinger innen den enkeltes fagkompetanse.

2. Bør lærere som før 01.01.2014 oppfylte tilsettingskravene fremdeles unntas fra kravet om et gitt antall studiepoeng relevant kompetanse for å undervise i andre fag enn matematikk, engelsk, norsk, samisk eller norsk tegnspråk på ungdomstrinnet?

Ja. Jf. over.

3. Bør det innføres et krav om at alle fast ansatte lærere må ha 30 relevante studiepoeng for å undervise i engelsk på barnetrinnet?

Ja.

4. Er dere enige i at det i en egen bestemmelse presiseres at høyere utdanning angitt i annet enn studiepoeng, regnes for å tilfredsstille forskriftens krav om studiepoeng?

Ja.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjørn Berg
Fagsjef