Innspill til høring om endringer i lov om offentlige anskaffelser

Forskerforbundet viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring på forslag til endringer i lov om offentlige anskaffelser. Det opplyses om at det kun er behov for små endringer i loven som følge av nye direktiver og at endringsforslaget ikke innebærer realitetsendringer fra dagens tilstand. Forskerforbundet vil likevel benytte anledningen til å gi innspill til overordnede retningslinjer for offentlige anskaffelser.

Offentlige anskaffelser gjelder også forskningsoppdrag. Offentlige anskaffelser er en viktig kilde til en betydelig del av den anvendte forskningen som utføres i nært samarbeid mellom forskningssektor, næringslivet og offentlig sektor.

Krav til innovasjon i anbudsprosesser

Forskerforbundet arbeider for å styrke forskning og innovasjon (FoI) i Norge. Det er positivt at en målsetting med EUs revisjon av anskaffelsesdirektiver er å legge forholdene bedre til rette for ivaretakelse av samfunnshensyn som miljø og sosiale hensyn, men det må også inkludere innovasjon og økt FoI. Dette gjøres blant annet ved å utvikle relasjoner mellom forskningssektoren, næringslivet og kommunal sektor for å omsette kunnskap til samfunnsmessig nytte og næringsutvikling. Forskning med tett kobling til praksis bidrar til anvendt forskning som utgjør en viktig forutsetning for å øke forskningsinnsatsen og innovasjonstakten i landet.

Forskerforbundet mener regelverket må legge bedre til rette for fremme av innovasjon. Det er et stort potensiale for forskning og innovasjon i offentlige prosjekter. Det må derfor stilles krav til FoI i anbudsprosesser. Offentlige innkjøp med krav om forskning og innovasjon vil utløse mer FoI i næringslivet.

Økt terskelverdi for forskningsoppdrag

En stor utfordring med dagens anbudsregime er at det er for mange små og kortvarige prosjekter. Dette medfører at mange forskere må bruke unødvendig mye tid på akkvisisjonsarbeid. Forskerforbundet mener derfor at det er nødvendig å heve anbudsgrensen for offentlige anskaffelser der forskning og utredning inngår som arbeidsoppgave til 1000 000. Dette vil gi prosjekter av lengre varighet, gi bedre mulighet til faglig utvikling og bedre faglig kvalitet. Terskelen for protokollplikt bør beholdes slik den er i dag.

Både utøver og bestiller må bli bedre på samarbeid. Bare på denne måten vil offentlig sektor, næringsliv og forsknings synergieffekter øke innovasjonstakten. Det må øremerkes midler til kommuner som skal brukes på forskning og følgeforskning for å stimulere til innovasjon og økt samarbeid mellom kommuner og forskningsinstitusjoner.

Forenkling

Forskerforbundet mener det er svært positivt at det legges vekt på forenklinger i anskaffelsesprosesser. Det er viktig med forenkling og reduksjon i administrative byrder for å øke aktiviteten. Kompliserte anbudsrunder fremmer heller ikke effektiv bruk av samfunnets ressurser. 

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær