Høringsuttalelse – forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Forskerforbundet viser til brev fra Kunnskapsdepartementet 08.09.2015 med forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Vi oversender med dette forbundets uttalelse til forslagene.

Forskerforbundet har følgende merknader:

Kapittel 4; Spesielle opptakskrav, § 4.2 Spesielle opptakskrav til enkelte helse – og veterinærfag

Kunnskapsdepartementet viser i sitt høringsnotat til prinsippet om at tilnærmet like studier bør ha samme opptakskrav, og ber høringsinstansene vurdere alternative opptakskrav til bachelorstudier i ernæring. Departementet foreslår i vedlegg til høringsbrevet at det legges inn et nytt sjette punkt under § 4.2. Videre at dette nye sjette punktet kan ha to alternative ordlyder: 

Alternativ 1) Ernæringsstudier (bachelor):
Matematikk R1 eller matematikk (S1+S2) og Fysikk 1 og kjemi (1+2)

Alternativ 2) Bioingeniørutdanninger, ernæringsutdanning og reseptarutdanning:
Matematikk R1 eller matematikk (S1+S2) og Fysikk eller Biologi1 eller Kjemi 1

Fagfeltet ernæring er omfattende og komplekst. Fagfeltet har grenseflater mot en rekke andre fag (medisin, sykepleie, psykologi, økonomi, pedagogikk, farmasi, næringsmiddelkjemi- /teknologi, samfunn, politikk, sosiologi m. fl) og kan følgelig ha ulike innretninger. Dette gjenspeiles også i at utdanningstilbud som kan ha tilnærmet like navn, likevel har til dels betydelig ulik innretning og innhold. Dette vil igjen kunne påvirke krav til nødvendige forkunnskaper ved de ulike studietilbudene.

Blant ernæringsutdanningene er det i dag bare utdanningene ved universitetene som leder frem til autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Det er utdanningen ved UIO, det integrerte studiet på nivå med mastergrad i klinisk ernæring, som regnes som normerende for krav til kvalifikasjoner som leder frem til autorisasjon som helsepersonell (klinisk ernæringsfysiolog). For å sikre tilstrekkelig basale biomedisinske kunnskaper, deltar studentene i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo i fellesundervisningen med medisin- og odontologistudentene i nærmere ett og et halvt år. Utdanningen sammenfaller altså med utdanningen innen medisin og odontologi og har samme opptakskrav som disse: MEROD = Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og FYS1 og KJE(1+2).

Fellesundervisningen gir studentene et meget godt fundament i humanbiologi. Denne delen av utdanningen er helt essensiell for å følge og ha utbytte av den videre ernæringsundervisning i masterprogrammet.

Dagens opptakskrav vurderes således å omfatte helt nødvendige forkunnskaper for å gjennomføre studiet i klinisk ernæring, og etter hvert kvalifisere for utøvelse av klinisk arbeid omfattende utredning, diagnostisering og behandling av ernæringsrelaterte tilstander.

Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF) anbefaler derfor at dagens opptakskrav til integrerte studier med mastergrad i klinisk ernæring (profesjonsmaster) videreføres og sammenfaller med opptakskrav i medisin, odontologi og farmasi.

Forskerforbundet mener at dagens forskrift slik den foreligger, der opptakskrav til profesjonsstudier i medisin, ernæring, odontologi og farmasi er beskrevet i første punkt, ivaretar behov for nødvendige forkunnskaper for studier i klinisk ernæring og utdanning til klinisk ernæringsfysiolog. Det følger av dagens forskrift at opptakskrav er sammenfallende for disse profesjonsstudiene, noe som det er viktig at videreføres.

For bachelorutdanninger som skal kunne lede til utdanning som klinisk ernæringsfysiolog, må det stilles tilsvarende opptakskrav som til det integrerte masterstudiet ved UIO, det vil si opptakskrav som sammenfaller med opptakskrav i medisin, odontologi, farmasi og ernæring. Disse bachelorutdanningene kan vurderes å omtales i punkt 1. Et eventuelt nytt sjette punkt om ernæringsutdanninger må inneholde krav til bachelorutdanninger som tenkes å lede frem til profesjonsutdanning/profesjonsmaster som klinisk ernæringsfysiolog, og gjenspeile kravene som beskrives i § 4.2 punkt 1.

Karakterkrav for opptak til sykepleierutdanning

Forskerforbundet er ikke negative til at det stilles krav til norsk for sykepleierutdanningen ved HiOA, men noe undrende til at det bare skal være nødvendig der og ikke ved andre av landets sykepleierutdanninger. Vi forstår dette som en prøveordning, og vil derfor be departementet evaluere ordningen raskt og vurdere om et slikt krav burde være nasjonalt. For å nyttiggjøre seg kompetansen til mulige studenter med minoritetsbakgrunn bør man også vurdere muligheten for å styrke den skriftlig og muntlig norskopplæringen med spesialiserte forkurs for sykepleierutdanningene, for de som ikke oppfyller kravet til karakteren 3,0 i norsk (393 timer).

Opptakskrav for ingeniørfag

Ansatte ved flere realfagsutdanninger, særlig innen bio- og dataingeniørfag har ytret ønsker om tilsvarende opptakskrav som denne:

Realfag, natur- og miljøfag ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet
Matematikk (R1+R2) og i tillegg Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller Geofag (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Forskerforbundet ber derfor departementet vurdere en gjennomgang av opptakskravene for alle realfagsutdanninger med sikte på en fornuftig harmonisering.

§ 4.7 Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag

Ordningen med intervju av nye lærerstudenter er interessant. Forskerforbundet vil anbefale en relativ rask evaluering slik at man kan få avdekket og justert eventuelle uheldige utviklingstrekk som følge av et slikt system.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær