Forskrift om endring i rammeplan for lærerutdanninger § 2

Forskerforbundet viser til høring om endring i rammeplan for lærerutdanninger 27.08.2015. Forskerforbundet synes det er positivt at Kunnskapsdepartementet har som mål at alle lærerutdanninger skal omfatte kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge som et tiltak for å bekjempe slike overgrep, og støtter dette forslag til endring.

Forslaget innebærer et nytt punkt i § 2 i rammeplanen. Forskerforbundet vil imidlertid peke på at det er problematisk å legge til nye punkter til § 2 i rammeplanene om læringsutbytte, uten at noe tas vekk. At det legges til nye punkter uten at det samlede antall punkter reduseres ved at det foretas en intern prioritering, medfører en utfordring for studentenes dybdelæring.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder