Høringssvar til Barne-, familie- og likestillingsdepartementet vedr endring i barnetrygdloven – rett til barnetrygd under utenlandsopphold

Viser til brev fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med høring om endring i barnetrygdloven. Endringen medfører begrensninger i å motta barnetrygd under utenlandsopphold. I høringsnotatet kommer det frem at bakgrunnen for forslaget om innstramming av retten til barnetrygd er knyttet til barns fravær fra skolen og et ønske om å styrke barns integrering i det norske samfunnet. Forskerforbundets høringssvar omhandler ikke denne problemstillingen spesielt, men Forskerforbundet er opptatt av å legge til rette for forskermobilitet og vil med dette uttrykke sin bekymring for at den foreslåtte endringen kan få utilsiktede konsekvenser for forskere på utenlandsopphold utenfor EØS området.

Forskerforbundet mener forskere som reiser utenlands i kortere eller lengre perioder må sikres gode rammevilkår og tilfredsstillende finansiering av utenlandsoppholdet. Dette gjelder også opphold utenfor EØS området. Økt forskermobilitet er et uttrykt ønske og krav fra regjeringen. Dette er det tatt høyde for i forslaget ved at denne gruppen skal unntas fra kravet om å søke unntak dersom de har kontrakt med en norsk institusjon under utenlandsoppholdet. I høringsnotatet står det at «enkelte forskere med forskeropphold i utlandet kan tenkes berørt, men også for denne gruppen kan unntakene nevnt foran under punkt 2.1.b komme til anvendelse».

Unntakene som er nevnt mht fortsatt medlemsskap i folketrygden ved utenlandsopphold gjelder norske statsborgere som studerer i utlandet med støtte fra Statens lånekasse. Doktorgradsstudenter og post doktorer er ikke berettiget støtte fra Lånekassen og vil derfor bli rammet av disse endringene dersom de oppholder seg ved en utenlandsk forskningsinstitusjon utenfor EØS området. Dette gjelder også forskere med forskningstermin som oppholder seg ved forskningsinstitusjon utenfor EØS området.  Det er en kjensgjerning at disse ofte har familie og barn som følger med på utenlandsoppholdet. Forskermobilitet er ofte basert på grunnlag av utvekslingsprogram eller individuelle avtaler. 

Forskerforbundet ber om at de foreslåtte endringene i retten til barnetrygd ikke rammer forskere på utenlandsopphold og at departementet tar særlige hensyn til denne gruppen i utformingen av loven for å unngå administrative belastninger for den enkelte forsker og for Arbeids- og Velferdsetaten.

Det er viktig at utenlandsopphold for forskere ikke medfører en økning i administrative belastninger som begrenser mobiliteten. Målet må være å forenkle flytteprosessen for forskere som ønske forskningsopphold i utlandet. Å måtte søke om unntak fra kravet om at barnet må være bosatt i Norge vil øke den administrative belastningen, som allerede er betydelig.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær