Høringssvar – uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Forskerforbundet viser til Unios forespørsel om innspill til Finansdepartementets høring om uførepensjon i private tjenestepensjoner.

Ny uføretrygd i folketrygden setter begrensinger for hvordan uførepensjon i private tjenestepensjon kan utformes. For Forskerforbundet er det viktig at det legges til rette for at nivået for de samlede uføreytelsene fra folketrygden og uførepensjonen i private tjenestepensjonsordningene ikke reduseres.

Forskerforbundet støtter forslaget om at uføregraden settes lavere i uførepensjon i private tjenestepensjon enn i folketrygden.  Vi mener at arbeidstakere i privat sektor bør ha samme rett som de i offentlig sektor til å få uførepensjon ved uføregrad på 20 % eller lavere. Etter vårt syn vil en slik ordning bidra til å hindre utstøting fra arbeidslivet som følge av langvarig sykdom.

Forskerforbundet støtter ikke forslaget om at retten til uførepensjon skal opphøre dersom arbeidstaker fratrer sin stilling. I mange tilfeller vil uføregrad fastsettes etter lang tid. Den uføre kan få fastsatt uføregraden etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Vi mener at arbeidstaker som har blitt ufør, men ikke fått fastsatt uføregraden når personen var i arbeid, må sikres rett til uføreytelse fra privat tjenestepensjon også etter at arbeidstaker har fratrådt arbeidsforholdet. Arbeidstaker må med andre ord sikres uføreytelse dersom han/hun var forsikret når skaden oppstod.

Forskerforbundet mener at eksisterende rettigheter til uførepensjon i privat tjenestepensjon må kunne videreføres på eksiterende nivå selv om samlet ytelse overstiger maksimalgrensen i lovutkastet.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
leder

Sigrid Lem
generalsekretær