Kommentar til arbeidsnotat vedrørende tvungen avslutning av ph.d.-utdanning

Forskerforbundet viser til henvendelse fra Kunnskapsdepartementet 20.12.13 med forespørsel om kommentarer til UH-avdelingens arbeidsnotat om tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen.

Forskerforbundet kan ikke se at det oversendte arbeidsnotatet ivaretar våre innspill om at det ikke kan skilles mellom doktorgradsstudiene og tilsettingsforholdet for tilsatte doktorgradsstipendiater. Tvungen avslutning av doktorgradsutdanningen vil for disse tjenestemennene mest sannsynlig innebære en oppsigelse. Forskerforbundet mener derfor at spørsmål om doktorgradsstipendiaters mislighold av Ph.D-avtalen og/eller som følge av vitenskapelig uredelighet må behandles på samme måte som ved andre tjenestemenns mislighold av stillingen, og/eller vitenskapelig uredelighet. Dette innebærer at forhold som skal kunne gi grunnlag for tvungen avslutning må vurderes i forhold til vilkårene etter tjenestemannslovens §§ 9, 14 og 15 og gis en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Forskerforbundet konstaterer også at arbeidsnotatet ikke har tatt hensyn til vårt innspill om at doktorgradsstudenter som ikke har arbeidsinntekt må likebehandles med studenter når det gjelder krav på støtte til advokatbistand. Det er riktig at doktorgradskandidater «som regel» er tilsatt i en stipendiatstilling og dermed har lønnsinntekt. Regelverket må imidlertid også ivareta rettssikkerheten til dem som ikke er i et tilsettingsforhold. Doktorgradskandidater som viderefører arbeidet med avhandlingen etter at stipendiatperioden er utløpt har med dagens praksis heller ikke krav på arbeidsledighetstrygd og det vil være en helt urimelig om disse også skal være uten rett til å få dekket advokatutgifter.

Forskerforbundet ber derfor om at dette ivaretas i lovforslaget.

Med vennlig hilsen

Bjørn T. Berg
Avdelingssjef
Forskerforbundet