Innspill til arbeid med strategi for deltakelse i Horisont 2020 og ERA

Vi viser til invitasjon om å oversende innspill til arbeidet med nasjonal strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU.

Forskerforbundet mener at strategiutkastet så langt er bra og gir et godt grunnlag for det videre arbeidet. Forskerforbundet deler hovedmålsettingene om at samarbeidet skal styrke kvaliteten og konkurransekraften i norsk forskning, styrke verdiskapingen, bidra til bedre velferdstjenester, håndtere store samfunnsutfordringer og å utvikle vår egen forskningssektor. Forskerforbundet slutter seg også i utgangspunktet til de tiltakene som strategiutkastet foreslår.

Innledningsvis vil vi minne om at det fortsatt er viktig å styrke og videreutvikle en nasjonal forskningsstrategi. Alt kan ikke overlates til samarbeidet innenfor Horisont 2020. Grunnlaget for vår deltakelse på den internasjonale arenaen hviler på at vi har en forskningssektor og høyere utdanning med god kvalitet som kan utvikle fagpersoner og fagmiljø som er konkurransedyktige internasjonalt. Dette tilsier blant annet at arbeidet med å videreutvikle den forskningsbaserte undervisningen må videreutvikles, samt at det utvikles en større grad av arbeidsdeling og samarbeid mellom de forskningsutførende sektorene i Norge.

Kommentarer til enkelte foreslåtte tiltak:

  • Under kapittelet «Innsatsområder fremover» er et av tiltakene (s.12) at Forskningsrådet oppretter referansegrupper for programkomiteene under Horisont 2020. Her heter det at det skal være representasjon fra næringslivet i alle relevante referansegrupper. Forskerforbundet forutsetter at forskere også er representert i de samme gruppene.
  • Under kapittelet «Styrket samspill mellom nasjonal, europeisk og global innsats» videreføres sektoransvaret for forskning og Kunnskapsdepartementet særskilte ansvar for å ivareta helheten understrekes (s.12). På bakgrunn av dagens manglende koordinering av den offentlige forskningsinnsatsen etterlyser Forskerforbundet tiltak for å styrke det koordinerende elementet mellom departementene. En mulig løsning vil her kunne være at det koordinerende arbeidet ble forankret hos statsministerens kontor.
  • Under kapittelet «Bedre samspill mellom sektorene» savner vi en gjennomgang av faktorer som hindrer tverrsektorielt samarbeid mellom instituttsektoren og UH-sektoren samt helseforetakene (s.14). Videre minner vi om at en rekke høgskoler har helsefagutdanninger som driver helseforskning og disse må inkluderes i gjennomgangen som HOD og KD skal gjøre.
  • Forskerforbundet understreker betydningen av å videreføre insentivordningene som stimulerer til deltakelse i Horisont 2020 og ERA. 
  • Under kapittelet «Støtte- og mobiliseringsarbeid for å sikre (…)» heter det at Regjeringen vil utrede hvordan basisbevilgningene og øvrige faste finansieringsstrømmer påvirker institusjonenes interesse for å søke europeisk finansiering (s. 18). Forskerforbundet er positivt til at man vurderer utformingen av basisbevilgningene, men understreker at det ikke er grunnlag for å redusere nivået på basisbevilgningene. Det vil virke negativt på den norske deltakelsen da forskningsinstitusjonenes handlingsrom i utgangspunktet er under press.

Forslag til ytterligere tiltak:

  • Informasjons- og veiledningstjenester vil være helt sentrale for å kunne øke deltakelsen i Horisont 2020 og redusere arbeidsmengde for fagmiljøene som skal søke. Forskerforbundet foreslår derfor at Regjeringen tar initiativ til å etablere et nasjonalt nettverk som binder sammen de ulike veiledningstjenestene som er utviklet slik at forskere, virksomheter og andre brukergrupper får god og effektiv rådgivning. Dette må være en ubyråkratisk ordning og kan kanskje best løses i form av en elektronisk portal. Institusjoner som tilbyr informasjon- og veiledningstjenester eksternt må få dekket utgiftene forbundet med dette.
  • For å stimulere til økt deltakelse bør det etableres en ordning for gode prosjekter som ikke når helt opp i konkurransen i Horisont 2020. En ordning som utløser støtte fra en nasjonal pott for de beste prosjektene. Dette vil både stimulere flere til å søke, samt gi faglig gevinst ved at arbeidet med søknaden likevel vil bli nyttiggjort i et videre faglig arbeid.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjørn T Berg
Avdelingssjef