Høring – endringer i åndsverkloven – avtalelisens og gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv

Forskerforbundet viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 01.07.2014, og takker for at vi fikk utsettelse med høringsfristen med noen dager.

Forskerforbundet har innspill til to av de spørsmålene som reises i høringsbrevet:

  • Spørsmålet om innføringen av en generell avtalelisensbestemmelse i åndsverkloven
  • Spørsmålet om innføring av en såkalt subsidiær tvisteløsningsmekanisme  i forbindelse med avtalelisens på opplærings- og  utdanningsområdet

Når det gjelder spørsmålet om innføring av en generell avtalelisensbestemmelse, er Forskerforbundet i utgangspunktet positiv. Etter gjeldende rett må man for hvert nytt bruksområde foreta lovendringer for å få på plass avtalelisens for de aktuelle områdene. Slikt tar tid og krever ressurser.

Vi er enige i departementets vurderinger og forslag under pkt.3.3 på side 13 – 17, og vil i denne sammenheng spesielt peke på forslaget som åpner for at utenforstående rettighetshavere kan nedlegge forbud mot bruk av hans/hennes verk, slik forholdet i dag er på kringkastingsområdet. Denne muligheten til å kunne nedlegge forbud mot bruk, mener vi vil være en styrke for ordningen med en generell avtalelisensbestemmelse. 

Spørsmålet om innføring av en subsidiær tvisteløsningsmekanisme ved avtalelisens på opplærings- og utdanningsområdet, er et vanskeligere tema å ta stilling til. Forskerforbundet representerer både opphavsmenn og brukere, og vi er spesielt opptatt av studentenes situasjon. Som det redegjøres for på side 19 i høringsbrevet har spørsmålet om en slik tvisteløsningsmekanisme vært vurdert ved flere anledninger tidligere, uten at man har fått gjennomslag for ordningen. Vi har forståelse for at gjeldende rett med kopieringsstopp dersom man ikke kommer frem til enighet eller finner en løsning gjennom en frivillig nemndsbehandling, kan oppleves som lite brukervennlig. På den annen side vil hensynet til opphavsmennenes rettigheter også veie tungt til fordel for å bevare dagens ordning.

Som fagforening er vi særlig opptatt av ikke å forringe medlemmenes rettigheter. Vi ville også stille oss solidarisk med andre fagforeninger dersom rettighetene til deres medlemmer ble forsøkt forringet.  I dette perspektivet vil det være vanskelig for oss å gå inn for en ordning som realiteten vil innebære at opphavsmennene og deres organisasjoner vil miste det viktigste virkemiddelet de har i forhandlinger om vederlag for bruken av deres verker. 

På denne bakgrunn går vi mot forslaget om subsidiær nemndslisens.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp