Dagpenger for arbeidssøkere som arbeider med doktorgradsavhandlingen

Vi viser til svar fra departementet av 3. april 2014 på vår henvendelse om Arbeids- og velferdsetatens behandling av arbeidssøkere som vil arbeide videre med avhandlingen på fritiden.

I brevet skriver ASD: «Det kan være grunn til å stille spørsmål om arbeid med doktorgradsavhandling i stedet for å bli regnet som en form for utdanning, kan betraktes som ordinært arbeid». Det mener Forskerforbundet er ikke bare et betimelig spørsmål, men noe som vil finne støtte i de faktiske forhold knyttet til avhandlingsarbeidet. Det er imidlertid ikke klart hva som skal til å endre Arbeids- og velferdsetatens praksis av i dag til dette. Vi ber derfor departementet tydeliggjøre det.

Dagens praksis hviler på en forståelse av at vedkommende fremdeles vil være under forskerutdanning, gitt tilknytningen til et Ph.D-program ved et universitet eller en høyskole, og at man ved disputas kvalifiserer seg til en ny grad. Mot dette, og for å anse avhandlingsarbeid som ordinært arbeid kan anføres følgende:

  1. Vedkommende arbeidssøker kommer normalt direkte fra et ansettelsesforhold som stipendiat, hvis hovedarbeidsoppgave er å fullføre et avhandlingsarbeid (jf. forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor stipendiat m.m. 1-3(1)). Det å arbeide videre med en avhandling vil være en direkte videreføring av disse arbeidsoppgavene.
  2. Forskerutdanningen er ikke en del av ordinær utdanning, noe som fremkommer av UH-lovens bestemmelser om studier og studenter, og opptak til Ph.D.-programmer gir ikke studentstatus.
  3. Vedkommende vil normalt være ferdig med alle obligatoriske kurs som inngår i forskerutdanningsprogrammet, og kun ha deler av selve avhandlingsarbeidet igjen. Normalt vil også den forskningsmessige veiledningen være avsluttet.
  4. Avhandlingsarbeid er videre ikke knyttet til et Ph.D-programmet. Man kan framstille seg til doktorgraden, som dr. philos., uten gjennomført Ph.D.-utdanning.

Dersom vedkommende arbeidssøker kan fremskaffe en oversikt fra veileder med anslag over hvor mye arbeid som gjenstår og vedkommende samtidig kunne skrive timer for medgått tid til avhandlingsarbeid på meldekortet, ville det være en klar fremgang i forhold til dagens situasjon. Forskerforbundet bidrar gjerne til utformingen av eventuelle nye retningslinjer.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Sigrid Lem
Generalsekretær

Advokat Ann Turid Opstad
Leder, Juridisk seksjon