Ansattrepresentant til dialogmøter med institusjonene

Kunnskapsministeren har nylig sendt ut brev til de høyere utdanningsinstitusjonene om innspill til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren. Der inviteres institusjonene til dialogmøter. Forskerforbundet reagerer på hvordan kunnskapsministeren instruerer møtedeltagelse fra institusjonen: Styreleder, rektor, direktør, studentrepresentant i styret og 1-2 eksterne styremedlemmer. Her er ingen representant for de ansatte.

Forskerforbundet vil gjerne vite hvorfor Kunnskaps-departementet aktivt vil unngå å møte representanter for arbeidstakerne. Det er antagelig de ansatte som i størst grad vil bli berørt av de forestående strukturendringene og som sitter med best kunnskap om den daglige arbeidssituasjonen ved hver virksomhet.

Forskerforbundet benytter anledningen til å minne om hovedavtalens punkt om at arbeidstaker og arbeidsgiver er likeverdige parter med felles ansvar for å utvikle en god, åpen og løsningsorientert samarbeidskultur.  I hovedavtalen heter det (§ 1.6) at partene «er enige om at medbestemmelsesretten best utøves gjennom organisasjonens tillitsvalgte, og at den nyttes på en slik måte at arbeidstakerne blir trukket inn i utrednings- og beslutningsprosessen så tidlig som mulig».

Det å ekskludere arbeidstakerne fra en dialog som omhandler institusjonenes framtidige struktur og organisering, og som dermed i så stor grad kan få betydning for de ansattes arbeidsforhold og -situasjon, virker å være i strid med hovedavtalens intensjon. Forskerforbundet reagerer på dette og vil be departementet om å instruere institusjonene om å inkludere en felles representant for de tillitsvalgte i dialogene.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Sigrid Lem
Generalsekretær