Arbeidsforhold og finansiering av forvaltningsarkeologiske undersøkelser – anmodning om møte

Forskerforbundet organiserer den største andelen av landets arkeologer. Tross at de utfører lovpålagte forvaltningsoppgaver, er høyt utdannede og besitter nødvendig spesialkompetanse innen arkeologiske undersøkelser, er flesteparten av dem midlertidig ansatte, med korte kontrakter og perioder uten arbeid. Dette medfører at de også får dårlige lønns- og pensjonsvilkår. Dette er godt dokumentert i tidligere undersøkelser og nå også i en ny rapport om norske arkeologer (vedlagt).

Forskerforbundet kan ikke lenger akseptere slike vilkår på arbeidstakernes vegne. Vi mener videre at dette er en fare for kulturminnevernet i Norge, da det fører til kompetanseflukt og dårligere kvalitet på arbeidet. Vi er godt klar over at ansvaret for tilsetting av feltarkeologene ligger hos de enkelte virksomhetene som utfører arkeologiske forvaltningsundersøkelser. Det kan imidlertid virke som om organiseringen og finansieringen av kulturminnevernet medvirker til denne situasjonen. Vi kan ikke se at dette er på departementets agenda (jf den ferske stortingsmeldingen 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste).

Vi ber derfor om et møte med departementet for å diskutere forholdene og mulige løsninger.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Sigrid Lem
Generalsekretær

Vedlegg:

  1. Utdrag fra NIBR-rapport 2012:30 Forvaltningsmuseenes og NIKUs ansvar og roller i forvaltningen av arkeologiske kulturminner
  2. Rapporten På sporet av arkeologer i Norge – mennesker, arbeidsforhold og behov (ved Tine Schenck) - pdf