Kommentar til forslaget til statsbudsjett for 2014

Det vises til Prop. 1 S (2013-2014) med forslag til statsbudsjett for 2014. 

Forskerforbundet mener at tilleggsbudsjettet fra regjeringen Solberg er et skritt i riktig retning når det gjelder forskning og høyere utdanning. Forskerforbundet er i vårt innspill opptatt av å forbedre de faglig ansatte ved museene sin mulighet for å drive faglig utviklingsarbeid. 

Rammevilkår for arkiv- og museumssektoren – tid til faglig utvikling

Museenes samlinger, formidling og faglige arbeid skal være forskningsbasert. Museene er viktige som læringsarena og inngår i undervisningen fra barnehage til høyere utdanning. De ansatte ved museene må sikres tid og ressurser til forskning og faglig utvikling. Dersom museene skal oppfylle sitt samfunnsoppdrag må de settes i stand til å være forskningsmessig oppdaterte på det de skal forvalte og formidle. 

Forskerforbundet har kartlagt våre medlemmers adgang til å drive FoU-arbeid i museumssektoren og tilbakemeldingene er entydige. Museumssektoren har store utfordringer når det gjelder å sikre de faglige ansatte adgang til å drive faglig utvikling. 

Et eksternt FoU-utvalg har påpekt det samme – Kulturdepartementet har store muligheter til å utvikle sitt FoU-engasjement. Forskerforbundet støtter derfor forslaget om å opprette et senter for kultursektorforskning i samarbeid med NFR. 

Opprettelse av forskningsprogram for museumssektoren

I tillegg til å opprette et senter, mener Forskerforbundet at det er nødvendig å opprette ett eget program i Forskningsrådet for museumssektoren. Dette for å sikre faglig ansatte i museene mulighet til å drive faglig utviklingsarbeid. 

Forskerforbundet foreslår i tråd med dette at det settes av 50 mill kroner til opprettelse av et program hvor museene kan søke om støtte til forskningsprosjekter på Kap 328 hos Kulturdepartementet. 

Nybygg for Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot på Tynset

Forskerforbundet er kritisk til at nybygget for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv ikkje settes i gang i 2014. Vi foreslår at dette reverseres ved at det bevilges 75 mill. kroner til oppstart av prosjektet for nytt bygg for Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot på Tynset i 2014 på kap. 2445 Statsbygg over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. 

Med vennlig hilsen Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Sigrid Lem
Generalsekretær

Kopi:
Finanskomiteen
Kulturdepartementet