Kommentar til forslaget til statsbudsjett for 2014

Det vises til Prop. 1 S (2013-2014) med forslag til statsbudsjett for 2014, samt Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014). 

Forskerforbundet mener at tilleggsbudsjettet fra regjeringen Solberg er et skritt i riktig retning når det gjelder forskning og høyere utdanning. Forskerforbundet er i vårt innspill opptatt av arbeidsvilkårene til feltarkeologene i Norge. 

Den lovpålagte forvaltningsarkeologien i Norge gjennomføres av ulike forvaltningsvirksomheter på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Riksantikvaren. 

Selve utgravingene utføres for en stor del av midlertidig ansatte arkeologer, ofte på korte kontrakter hovedsakelig fordi:

  • De forvaltningsarkeologiske oppgavene styres av bygg- og anleggsvirksomhet utenom forvaltningens kontroll.
  • Aktiviteten spredd med mange små prosjekter og den er delvis sesongbetont med størst aktivitet i sommerhalvåret, når graving og arkeologiske undersøkelser lettere lar seg gjennomføre.
  • Organiseringen av oppgaver og ansvar pulveriserer arbeidsgiveransvaret slik at ingen fremstår med et tydelig ansvar for arbeidsvilkårene til arkeologene. 

Ifølge loven er det tiltakshaver som skal betale for de arkeologiske undersøkelsene, dvs. både selve undersøkelsen/utgravingen og nødvendig etterarbeid med eventuelle funn og rapportering. Tiltakshaver belastes imidlertid ikke for generelt forarbeid, eller forskning på og videre oppbevaring av kulturminner, noe forvaltningsinstitusjonene må dekke over egne midler, men ikke har tilstrekkelig finanser til. 

Forskerforbundet foreslår at det på Kap 1429 over Miljøverndepartementets budsjett avsettes 20 mill. kroner til forskning og formidling på det forvaltningsarkeologiske funnmaterialet, til fordeling blant forvaltningsvirksomhetene som en fast andel av tiltakshavers bidrag (beløpet utgjør ca. 10 % av de årlige budsjettene tiltakshaver belastes for). På den måten sikrer vi at allmennheten får bedre tilgang til kunnskapen om kulturminnene og at en større andel arkeologer kan tilsettes fast og for hele året. 

Med vennlig hilsen Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Sigrid Lem
Generalsekretær

Kopi:
Finanskomiteen
Miljøverndepartementet