Høringsuttalelse – NOU 2013:9 Ett politi

Forskerforbundet viser til utredningen NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer» som Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring. Våre kommentarer er knyttet til utredningens anbefalinger vedrørende Politihøgskolen.

Politihøgskolen er i dag en høyere utdanningsinstitusjon omfattet av universitets- og høyskoleloven i henhold til forskrift om delvis innlemming av Politihøgskolen i loven. I tillegg er det gitt egen forskrift i medhold av politiloven og universitets- og høyskoleloven om styre, oppgaver og virksomhet for høgskolen: «Forskrift om Politihøgskolens styre, oppgaver og virksomhet.»

Innlemmingen i universitets- og høyskoleloven innebærer at høgskolen har ansvar for at den faglige virksomheten holder et høyt faglig nivå, og at den utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper. For å kunne ivareta dette ansvaret er universitetene og høyskolene gitt institusjonell og faglig autonomi som tilsier at de ikke kan gis pålegg eller instrukser om læreinnholdet i undervisningen og innholdet i forskningen og det faglige utviklingsarbeidet.

I NOU 2013:9 anbefaler utvalget at nødvendigheten og hensiktsmessigheten av dagens styringsmodell for Politihøgskolen, med eget styre, vurderes (jf. 6.2.3, 9.1.1, 12.7.1 og 12.9). Videre heter det at:
«Utvalget kan ikke se at det er særlige forhold ved Politihøgskolens virksomhet som tilsier at en modell med et styre er nødvendig eller gir en bedre styring av virksomheten. Styrets oppgaver knyttet til faglig kvalitetssikring vil eventuelt kunne ivaretas av et faglig råd eller tilsvarende ordninger.» (s.36)

Forskerforbundet er uenig i utvalgets vurdering på dette punktet. En nødvendig forutsetning for at institusjonell og faglig autonomi samt akademisk frihet for den enkelte skal kunne realiseres er at institusjonen har styringsorganer hvor de ansatte er tilfredsstillende representert, og som samtidig sikrer institusjonen uavhengighet fra overordnede organ og eksterne aktører. Dette berører selve grunnlaget for hva det vil si å være en høyere utdanningsinstitusjon.

En utdanningsinstitusjon som styres direkte av en overordnet myndighet vil ikke kunne ha den institusjonelle autonomi og akademisk frihet som er intensjonen med universitets- og høyskoleloven. Institusjonsstyrene er en garanti for at den faglige virksomheten skjer uten ekstern innblanding og at den er upåvirket av utenforliggende hensyn. Dagens styremodell bør derfor videreføres.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Sigrid Lem
Generalsekretær