Høringsuttalelse - ny forskrift til fagskoleloven

Forskerforbundet viser til brev fra KD datert 22. mars 2013 med forslag til ny forskrift til fagskoleloven.

Forskerforbundet er opptatt av å styrke fagskoleutdanningene, både deres stilling i det norske arbeidsliv og som del av det norske utdanningssystemet. Vi er opptatt av å beholde fagskolens egenart, og at fagskolene skal være en synlig og viktig etter- og videreutdanningsmulighet. Dette må gjenspeiles i lov og forskrift.

Kommentar til § 1 innpassing og fritak

Forskerforbundet støtter at det utvikles et system for fritak for emner på grunnlag av annen relevant fagskoleutdanning og kompetanse, med de kriteriene som nevnes i utkast til forskrift, § 1 innpassing og fritak. Vi mener det er en viktig understreking av fagskolen ikke skal gi dobbelt uttelling for samme faginnhold, og at man her tar utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, jf. merknad til § 1.

Kommentar til § 2 og § 3

Det reises spørsmål om bruk av terminologien "fagskolepoeng". Forskerforbundet mener at bruken av begrepet «fagskolepoeng» er hensiktsmessig, slik det fremkommer i departementets forslag til forskrift. Dette vil kunne bidra til å definere fagskolenivået som et selvstendig utdanningsnivå med en annen innretning enn høyere utdanning. Fagskolepoeng vil i all hovedsak være et verktøy i forhold til annen fagskoleutdanning og realkompetanse, knyttet til nivå 5 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

I det videre arbeidet med vurdering av ECVET, kan det være hensiktsmessig å vurdere om fagskolepoeng kan inngå – men det er det p.t. for tidlig å si noe om.

Kommentar til § 4 – felles vurderingsuttrykk

Dersom man ved «felles vurderingsuttrykk» mener felles med høyere utdanning, mener Forskerforbundet at dette kan være misvisende både i forhold til studenter og arbeidsliv. Om det derimot menes at det bør være et felles vurderingsuttrykk for fagskoleutdanningene, støtter vi at dette utvikles. Vi foreslår at overskriften gjøres om til: § 4. Felles vurderingsuttrykk for fagskoleutdanningene.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjørn Trygve Berg
Avdelingssjef