Høringsuttalelse - forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Forskerforbundet viser til Kunnskapsdepartementet sin høring på forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning. Forskerforbundet oversender med dette sin høringsuttalelse til forskriftene.

1 Vilkår for gaveforsterkning

Forskerforbundet slutter seg til departementets vurderinger når det gjelder formål med gaveforsterkningsordningen. Gaver har vært viktig for å finansiere grunnleggende forskning. Det er viktig med insentiver for å stimulere institusjoner til å skaffe seg gaver fra private. Det er viktig at gaver bygger opp under forskningspolitiske mål og oppgaver for institusjonene for å gi disse et større handlingsrom innenfor områder der de allerede har et etablert forskningsfelt.

Når det gjelder vilkår for gaveforsterkningen er det viktig at disse ikke blir for strenge. Det må legges vekt på en enkel administrativ ordning. Beløpsgrensen på tre millioner er høy og selv om det argumenteres med høye administrasjonskostnader ved en lavere beløpsgrense, bør det være mulighet for å gi gaveforsterkning ved samlet gave på to millioner. Dette fordi vi mener at eventuelle givere lettere vil komme på banen og dermed utløse flere gaver og mer midler til forskning, noe som er i tråd med ønsket om økt FoU. Forskerforbundet foreslår i tråd med dette at forskriftens §1, a) endres til:

 «gavens verdi er minst to millioner norske kroner».

Det er positivt at midlene som gis i form av gaver skal tildeles forskere etter konkurranse, der alle som er kvalifisert har tilgang til å søke. Dette sikrer kvalitet og legitimitet.

2. Mottakere

Det kan virke uheldig at Norges forskningsråd som gavemottaker, også er forvalter av gaveforsterkningsordningen og dermed bevilger midler til seg selv, rapporterer til seg selv, godkjenner og kontrollerer seg selv. Vi ser at det ligger praktiske hensyn til grunn, men mener det er viktig å ha et kritisk blikk på dette av hensyn til ordningens legitimitet.

3. Krav og kontroll

Når det gjelder krav til mottakers forvaltning av gaver er det rimelig å stille strenge krav til rapportering, regnskap og dokumentasjon. Disse kravene må imidlertid samsvare med krav som stilles ved tildeling og bruk av andre forskningsmidler fra Forskningsrådet.

Med vennlig hilsen

Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Sigrid Lem
Generalsekretær