Innspill til Forskningsrådets policy for FoU ved høgskolene 2014–2018

Forskerforbundet viser til invitasjon om å fremme innspill til Forskningsrådets utkast til ny policy for forsknings- og utviklingsarbeid i høyskolesektoren. Vi har også tidligere i år levert innspill til arbeidet (26/4-13) før noe utkast forelå og er godt fornøyd med å kjenne igjen mange av våre forslag i nåværende utkast.

Forskerforbundet vil dermed begynne med å si at dette er et godt policy-dokument, som – hvis det blir fulgt opp – vil legge et godt grunnlag for FoU-aktivitet ved norske høyskoler. Vår eneste overordnede kommentar ut over dette er at et strategidokument som er så vidt generelt nødvendigvis ganske raskt må følges opp med mer konkrete planer og tiltak. Forskerforbundet imøteser dette.

Forskerforbundet vil samtidig knytte en kommentar til tiltaksområdet Konsentrasjon og profilering. Vi er enige i målet om mer arbeidsdeling og konsentrasjon for bedre utnytting av ressursene. Det er viktig at arbeidsdelingen og samarbeidet styrker kvaliteten. På grunn av høyskolenes lave FoU-ressurs per stilling må policyen vektlegge langsiktige virkemidler slik at også nye fagområder kan videreutvikles. I mange sammenhenger er det bredden som er grunnlaget for å bygge sterke miljøer og gode studieprogrammer, og som inspirerer til tverrfaglig og eksternt samarbeid. Om ressursene systematisk konsentreres om de mest «robuste miljøene», vil det kunne svekke helheten i utdanningene, med den konsekvens at deler av utdanningene ikke blir forskningsbasert, men rene undervisningsfagfelt.

I lys av dette ønsker Forskerforbundet seg en policy som har som hovedmål å styrke høyskolenes mulighet til å tilby høy kvalitet i utdanningene og relevant FoU for næringsliv og offentlig sektor. Dette policy-dokumentet må gjennomgående ha høgskolenes egenart i siktet.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Sigrid Lem
Generalsekretær

Kopi:
Kunnskapsdepartementet, Unio