Arbeidssøkere som arbeider med doktorgradsavhandlingen på fritiden

Forskerforbundet vil med dette på nytt ta opp NAV’s praksis vedrørende søknader om dagpenger fra arbeidssøkere som arbeider med doktorgradsavhandlingen på fritiden.

I møte hos Arbeidsdepartementet (AD) 8. februar 2011 tok Forskerforbundet opp situasjonen for arbeidssøkere som arbeider med doktorgradsavhandlingen på sin egen fritid. I henhold til dagens lovverk avskjærer ikke arbeid med doktorgraden i seg selv retten til å motta dagpenger dersom unntaket i forskriftens § 4-3 nr. 2 bokstav a) kommer til anvendelse, jmf Trygderettens kjennelse nr 04/03131:
«Avgjørelsen i saken bygger på at arbeid med sikte på å ta doktorgrader ikke i seg selv avskjærer rett til dagpenger. Videre gjelder at bestemmelsene om rett til dagpenger under utdanning gitt i, og i medhold av §4-6 i folketrygdloven, må ses i sammenheng med bestemmelsene om å være ”reell arbeidssøker”, jfr §4-5 i loven.»

Arbeidsdepartementet (AD) ba NAV i brev av 11.03.2011 om å undersøke om det gjøres individuelle vurderinger for denne gruppen:
«Vi ber Arbeids- og velferdsdirektoratet om å undersøke om det gjøres individuelle vurderinger av om vilkårene for rett til dagpenger for denne gruppen er tilstede, herunder om unntakene etter dagpengeforskriften § 4-3 fjerde ledd blir vurdert. Dersom det viser seg at det ikke er tilfelle, ber vi Arbeids- og velferdsdirektoratet vurdere behovet for retningslinjer for eksempel om at dette skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.»

Forskerforbundet konstaterer på bakgrunn av en rekke henvendelser fra personer i denne situasjonen at NAV sin praksis fortsatt ikke legger opp til individuelle vurderinger. NAV’s klageinstans viser i sine avslag til følgende vurdering:
«NAV Underinstans finner at utdanningen ikke kommer inn under noen av de unntakene som gir rett til dagpenger. Vilkårene for rett til dagpenger er dermed ikke oppfylt.»

På bakgrunn av en rekke kjennelser i Trygderetten mener vi at NAV’s praksis fortsatt ikke har rettslig grunnlag og følgelig må endres.

Det er behov for å utforme retningslinjer for hvordan de individuelle vurderingene i forhold til dagpengeforskriften § 4-3 fjerde ledd skal gjøres. Vi bidrar gjerne til utforming av vurderingskriterier for å gjøre dette praktisk mulig.

Forskerforbundet ber derfor om et møte med politisk ledelse i Arbeidsdepartementet for å drøfte hvordan vi kan bringe NAV’s praksis med i overensstemmelse med gjeldende rett slik den fremgår av kjennelsene i Trygderetten.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Sigrid Lem
Generalsekretær

Kopi: Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)