Høring NOU 2011:18 Struktur for likestilling

Forskerforbundet viser til at utvalget har gjort et viktig arbeid med kartleggingen av de organisatoriske rammene for likestillingsarbeidet. Forskerforbundet støtter i hovedsak forslagene fra utvalget med følgende merknader. Merknadene følger i all hovedsak disposisjonen og punktene i departementets høringsbrev.

1. Presiseringer i lovgrunnlaget

Sammensatt diskriminering
Forskerforbundet er enig i forslaget om at det tas inn et forbud mot sammensatt diskriminering i likestillingsloven og de øvrige diskrimineringsgrunnlag. Dette styrker håndhevingen av diskrimineringsvernet der de ulike grunnlag samvirker og forsterker hverandre uten at det ene eller det andre grunnlaget er mer fremtredende enn det andre, og der ett enkelt grunnlag i seg selv ikke er sterkt nok til å konstatere diskriminering. Et vern mot sammensatt diskriminering kan også bidra til å synliggjøre at noen grupper i større grad enn andre utsettes for diskriminering.

Aktivitetsplikten for arbeidsgivere og offentlige myndigheter
Forskerforbundet støtter forslaget om å konkretisere den lovpålagte aktivitetsplikten, slik at den blir tydeligere for arbeidsgivere. Dette kan bidra til at arbeidsgivere får økt bevissthet og kunnskap om hva som konkret ligger i aktivitetsplikten, og gjør det lettere for arbeidsgiver å arbeide med problemstillingen.

I tilegg til de punkter som er foreslått bør departementet vurdere å ta inn et punkt om stillingskategorier fordelt på kjønn, ikke bare lønnstatistikk fordelt på kjønn. 

I NOU 2008:6 Kjønn og lønn ble det fremhevet at en viktig forutsetning for å oppnå målet om likelønn er at det er åpenhet om lønn i virksomhetene. Departementet bør vurdere om det i aktivitetsplikten bør synliggjøres at lønnsstatistikken skal gjøres offentlig tilgjengelig.

Tilsvarende konkretiseringer av aktivitetsplikten for andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn
Forskerforbundet finner det positivt at aktivitetsplikten styrkes også når det gjelder andre grunnlag enn kjønn, men ser at det i noen grad blir vanskeligere å ha like utfyllende konkretisering av plikter for aktivitetsplikten som for kjønn.

Særlig bør aktivitetsplikten styrkes når det gjelder bevissthet fra arbeidsgivers side om rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne og å sikre at personer med annen etnisk bakgrunn enn norsk får tilgang til arbeidsmarkedet.

2. Nytt likestillingsdirektorat

Ut fra de utfordringer utvalget har pekt på om at Norge trenger en sterkere faglig basis, en tydelig prioritering og en helhetlig gjennomføring av likestillingsarbeidet ser Forskerforbundet behovet for en styrking av forvaltningen.

Forskerforbundet støtter tilførselen av ressurser og ser dette som absolutt nødvendig for å sikre en helhetlig gjennomføring av likestillingsarbeidet. Forskerforbundet støtter også de oppgaver som foreslås tillagt et eventuelt direktorat. Imidlertid er det etter forskerforbundets oppfatning uklart hvorfor man må lage et nytt forvaltningsorgan for å utføre disse oppgavene, og om dette er hensiktsmessig.

3. Et tiårig utviklingsprogram for likestilling

Forskerforbundet støtter utvalgets forslag om et tiårig utviklingsprogram for lokalt likestillingsarbeid.

4. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda

I saker som gjelder arbeidsforhold og diskriminering er det svært viktig at tvister og uenigheter kan avklares på et lavest mulig nivå og så raskt som mulig. Det er derfor av stor betydning at Ombudet og Nemnda videreføres i dagens organisasjonsform og beholdes som er lavterskeltilbud.

Utvalget foreslår å utvide diskrimineringsvernet ved bla. å innlemme sammensatt diskriminering i lovverket og at Ombudet og Nemnda får ansvar for å håndheve forbudet mot seksuell trakassering. Forskerforbundet finner dette positivt men legger til at dette nødvendiggjør tilførsel av ressurser for å sikre en effektiv håndheving av lovverket.

Forskerforbundet støtter at Nemnda gis vedtakskompetanse i forhold til å fastslå diskriminering i ansettelsessaker også i offentlig sektor. Dette må lovteknisk klargjøres i forhold til at det allerede foreligger et gyldig vedtak om ansettelse og hvorvidt dette vedtaket skal kjennes ugyldig eller ikke.

Forskerforbundet er positiv til at Nemnda gis myndighet til å gi oppreisning. Det bør utredes nærmere hvordan dette i praksis kan la seg gjennomføre, f.eks. om det skal være en fast sum, eller om Nemndas myndighet skal være oppad begrenset.

5. Samråd mellom myndighetene og sivilt samfunn

Forskerforbundet er enig i utvalgets forslag om å opprette et forum for Likestilling mellom BLD og partene i arbeidslivet. Forskerforbundet vil imidlertid foreslå at også Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren, som den har ansvaret for arbeidslivspolitikken innlemmes i dette forum.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Mariann Helen Olsen
advokat