Innstramming av postdoktorstillingen

Forskerforbundet viser til vårt brev av 02.12.2010 om innstramming av postdoktorstillingen, og tillater oss med dette å påpeke at departementet ikke har svart på henvendelsen eller fulgt opp forslagene på annen måte. Vi tar derfor opp forslaget på nytt i dette brevet.

Postdoktorstillingen er en åremålsstilling og utgjør et unntak fra hovedregelen om fast tilsetting. Hovedutfordringen knyttet til stillingen er at det ikke er tydelig definert i forskriften hvilke oppgaver og rammer som faller inn under stillingen. Så lenge dette ikke er tydelig definert, gir stillingen en generell adgang til å tilsette vitenskapelig personale midlertidig. Problemene forsterkes av at antallet postdoktorer øker i langt større omfang enn faste stillinger og at også helseforetak og andre statlige virksomheter tilsetter i denne stillingskategorien. Dette er med på å skape lange, midlertidige og utrygge forskerkarrierer.

Postdoktorstillingen ble innført for at de beste kandidatene gjennom et nytt selvstendig forskningsarbeid skulle kvalifisere seg til vitenskapelige toppstillinger. Forskerforbundet opplever ikke at dette er tilfelle i dag. Vi ser at postdoktorene ofte er tilsatt som rene midlertidige prosjektforskere, eller tillegges alminnelig arbeidsplikt i et slikt omfang at stillingen tilsvarer en helt ordinær kombinert vitenskapelig stilling. Lengden på postdoktoråremålet er ved mange tilfeller lik forskriftens minimum på to år, noe som gjør kvalifisering til vitenskapelig toppstilling helt urealistisk. I et fåtall av tilfellene kan institusjonen dessuten vise til et reelt rekrutteringsbehov som postdoktoren er ment å fylle.

Disse problemstillingene ble også diskutert i rapporten fra Rindalutvalget (pkt. 3.11), som ”(..) mener det er behov for tydeliggjøring av vilkår ved tilsettingsforhold som postdoktor, og fremmer forslag om endring i gjeldende forskrift (..)”.

Forskerforbundet tar derfor på nytt opp forslagene:

Forskerforbundet foreslår følgende endringer i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat:

  • Forskriftens § 1-2 fjerde ledd endres som følger (endring uthevet):
    Åremålsperioden skal være fra tre til fire år. Ved ansettelse utover tre år avgjør arbeidsgiver om den ansatte skal pålegges pliktarbeid i form av undervisningsarbeid og tilsvarende arbeid, og omfanget av eventuelt pliktarbeid. 
  • Forskriftens § 1-2 tredje ledd endres som følger (endring uthevet):
    Ved søknad om ansettelse i postdoktorstilling skal søkeren legge fram forslag til prosjekt som sikrer nødvendig bredde og selvstendighet for kvalifisering til toppstilling. Forslaget skal også inneholde framdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.
  • Forskriftens § 2-1 første ledd endres som følger (endring uthevet):
    Ingen kan ansettes i mer enn en åremålsperiode som stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat ved samme institusjon. Ingen kan ansettes i mer enn en åremålsperiode som postdoktor uansett institusjon.

Forskerforbundet foreslår videre at det nedsettes et utvalg som får i oppgave å foreslå tydeliggjøring i forskriften om hva som skal være innholdet i postdoktorstillingen.

Brevet oversendes kun elektronisk.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder 

Sigrid Lem
Generalsekretær