Høring – forskrift om rammeplaner for lærerutdanningene for trinn 8-13

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 31.08.12 med forslag til forskrifter om rammeplaner for flere lærerutdanninger. Med dette oversendes Forskerforbundets høringsuttalelse.

Forskerforbundets er opptatt av lærernes faglige kompetanse og slutter seg til tiltak og målsetninger som kan bidra til økt pedagogisk/didaktisk i forslag til ny rammeplan. Forbundet er likevel bekymret for at flere av forslagene medfører en nedvurdering av allmennfagene og behovet for faglig kompetanse.

Forskrift om rammeplan for PPU for trinn 8-13

Spesielt reagerer Forskerforbundet negativt på forslaget om å stenge PPU for bachelorgradskandidater og for mastergradskandidater hvor mastergraden ikke er i et undervisningsfag (§ 6). I praksis betyr det å stenge adjunktveien for alle med allmennfaglig høyere utdanning uten en skolerelevant mastergrad. Dette synes å være i strid med intensjonene om å gjøre bachelorutdannelsen til en fullverdig utdannelse. Med dette forslaget risikerer skolen dessuten å gå glipp av mange potensielle gode faglærere, noe som bør vekke spesiell bekymring hva gjelder behovet for lærere med realfagskompetanse. PPU og adjunktveien er en viktig kanal for mange med økende lyst og ambisjoner om å forsøke læreryrke, antagelig spesielt viktig for BA-kandidater fra allmennfaglige studieretninger ved høyskoler som ikke tilbyr masterutdanning i samme fag. På sikt kan dette føre til en nedbygging av allmennfaglige studieretninger ved disse institusjonene, og dermed også den samlede forskningen innen flere av skolens kjernefag. Det er ekstra uheldig å utestenge også mastergradskandidater med to undervisningsfag, dersom mastergraden ikke er et undervisningsfag, da disse kandidatene i så fall på toppen av en femårig utdanning tvinges til ytterligere tre år for å kvalifisere som lærer.

Forskerforbundet mener derfor PPU fremdeles må være åpen for søkere med relevante undervisningsfag i en allmennfaglig BA-grad.

5-årig integrert lektorutdanning for trinn 8-13

Det synes i praksis å være lite som skiller den 5-årige integrerte lektorutdanningen for trinn 8-13 og masterutdanningen for 5-10 ved høgskolene. Forskerforbundet har vært bekymret for at den integrerte lektorutdanningen slik den er i dag i utgangspunktet innebærer en faglig svekkelse, ettersom den inkluderer den ettårige PPU-delen i studiet og dermed reduserer den faglige komponenten fra fem til fire år. Vi forutsetter at den faglige delen av den integrerte lektorutdanningen ikke ytterligere svekkes i ny forskrift. Muligheten for å skrive en rent faglig masteroppgave må opprettholdes og vi ber derfor om at «profesjonsrelevant» strykes i den nye ordlyden «profesjonsrelevant masteroppgave» i § 3. Det er viktig å ta på alvor den faglige fordypningen i studiene til framtidige lærere.

I § 3 heter det at i tredje studieår skal det inngå en fordypningsoppgave i enten fag I eller fag II som skal vurderes med karakteruttrykket bestått/ikke bestått. Forskerforbundet mener at denne formuleringen er upresis, og foreslår å erstatte dette med obligatorisk bacheloroppgave med grunnlag i minst ett av fagene I og II. Det kan med fordel knyttes et visst antall studiepoeng til oppgaven. På den måten får en også samsvar mellom den 5-årige integrerte lektorutdanningen for trinn 8-13 og masterutdanningen for 5-10 ved høgskolene på dette området. Det vil også samsvare med forslagene til forskriftene om rammeplanene for 3-årig faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag for trinn 8-13 og yrkesfaglærerutdanningen for trinn 8-13.

Også når det gjelder omfanget av praksis er det overensstemmelse mellom den skisserte 5-årige integrerte lektorutdanningen for trinn 8-13 og tilsvarende masterutdanninger ved høgskolene. Begge forskriftene om rammeplaner uttrykker at omfanget av praksis skal være minst 100 dager. Forskerforbundet støtter dette. Praksis er ressurskrevende og administrativt belastende og 100 dagers praksis representerer en betydelig økning i antall praksisdager i forhold til eksisterende ordning i lektorutdanningen. Forskerforbundet forventer derfor at praksisordningen finansieres tilstrekkelig.

I en integrert lektorutdanning anbefaler Forskerforbundet at profesjonsfaget i størst mulig grad integreres med fagstudiene og praksis slik at en unngår egne fag/kurs i f.eks. fagdidaktikk separert fra fagstudiene. På den måten sikrer en også at fagenes didaktikk forvaltes av fagdidaktikere.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder 

Sigrid Lem
Generalsekretær