Høringsuttalelse – en PhD-grad for fremtidens behov?

Forskerforbundet viser til innstillingen ”En ph.d.-grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse” som Universitets- og høyskolerådet har sendt på høring.

Forskerforbundet mener innstillingen fra arbeidsgruppen i er god. Arbeidsgruppen gir sine anbefalinger i fire hovedpunkter og Forskerforbundet slutter seg i all hovedsak til punkt 1, 3 og 4. Vi vil imidlertid gi noen kommentarer til arbeidsgruppens anbefaling i punkt 2 om at ph.d-utdanningen må kunne favne stadig pågående endringer som stiller nye krav til kunnskapsforståelse, kunnskapsutvikling og innovasjon.

Forskerforbundet er opptatt av at ph.d.-utdanningen ivaretas og videreutvikles som en forskerutdanning der hovedfokus skal være på fag og kvalitet. Det er en selvsagt forutsetning at det faglige innholdet i tråd med dette kontinuerlig oppdateres i forhold til den faglige og metodiske utviklingen innenfor det aktuelle fagområdet. Forskerforbundet er imidlertid uenig dersom punkt 2 i arbeidsgruppens anbefaling innebærer at ph.d.-utdanningen skal tilpasse seg arbeidslivets behov for ulike typer kompetanse og ferdigheter hvis det skal inkluderes som en obligatorisk del av opplæringen.

Formålet med ph.d.-utdanningen er å utdanne kandidater som kan drive forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå med krav til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som fremgår av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring. Denne forskningskompetansen er svært verdifull og har stor nytteverdi også i arbeidslivet utenfor forskningsutførende sektorer.

Forskerforbundet er derfor opptatt av at innholdet i forskerutdanningen ikke tilpasses mer generelle kompetansebehov i arbeidslivet for øvrig. Det vil være uheldig både for forskningsutførende sektor som etterspør gode forskere og arbeidslivet for øvrig som vil ha stor nytte av i større grad å ansette kandidater med forskerkompetanse.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær