Høringssvar – pensjonslovene og folketrygdreformen

Forskerforbundet viser til oversendt høring vedrørende pensjonslovene og folketrygdreformen.

Forskerforbundet ønsker å sikre gode pensjonsordninger for våre medlemmer i privat sektor. I dette legger vi at risikoen for pensjonen ikke veltes over på arbeidstakerne og at det skal være en sluttlønnsregulering med mulighet for å oppnå en kompensasjonsgrad på 2/3 (66-70%) av sluttlønn i samlet pensjon fra folketrygden og tjenestepensjon. Vi mener også opptjeningstiden for full tjenestepensjon skal være 30 år og at tjenestepensjonen skal være en livsvarig ytelse.

Banklovkommisjonens forslag til kollektiv tjenestepensjonsforsikring ivaretar ikke disse hensynene. Etter vårt syn tar forslagene i for stor grad hensyn til arbeidsgiver og forsikringsselskapene. Dette kommer til syne ved at arbeidsgiver har muligheten til å velge lav sparing til de ansattes pensjoner og til å velte risikoen for pensjonen over på arbeidstaker. De foreslåtte maksimalsatsene for sparing er i tillegg satt så lavt at det ikke vil være mulig å sikre en opptjening på 2/3  av sluttlønn i pensjon. Hensynet til forsikringsselskapene er blant annet ivaretatt ved at avkastningsrisikoen reduseres til en nullgaranti.

Forskerforbundet tror at pensjonsforsikringene kan bli en trussel mot den nåværende ytelsesbaserte foretakspensjonen i privat sektor. Det er derfor viktig for oss å slå fast at ytelsespensjonen slik vi kjenner den, må opprettholdes som et alternativ til eventuelle tjenestepensjonsforsikringer.

Sparesatsene

Den maksimale sparesatsen i standardmodellen er satt til 7 % i standardmodellen.  Forskerforbundet ser at dette i beste fall kan gi en ytelse tilsvarende 2/3 av gjennomsnittslønn for enkelte inntekter, men også at den kan gi en kompensasjonsgrad på ca 55 % for høyere inntekter (Unios beregninger i notatserie 5/2012). Sparesatsen synes derfor å være for lav til at det kan oppnås samlet pensjonsytelse på 2/3 av sluttlønn. Forskerforbundet mener at sparesatsen må økes til et nivå som ivaretar muligheten for sikre 2/3 av sluttlønn.

Livsvarig eller opphørende tjenestepensjon

Banklovkommisjonen foreslår at tjenestepensjonen som hovedregel skal være livsvarig, men at det skal være mulig med opphør ved fylte 80 år. Forskerforbundet mener at tjenestepensjonene skal være livsvarige. Vi mener derfor at det ikke skal åpnes for opphørende ordninger.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Sigrid Lem
generalsekretær