Arbeidsbelastning for vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren

Forskerforbundet er bekymret for arbeidsvilkårene til de vitenskapelig ansatte ved landets universiteter og høyskoler. En rekke undersøkelser har påvist at de vitenskapelig ansatte arbeider veldig lange uker og at de må ta fritiden til hjelp for å få utført forskningsplikten.

Foranledningen til at vi tar opp dette med Arbeidstilsynet nå er den siste undersøkelsen fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2011 som stadfester funnene fra tidligere undersøkelser. Vi håper at Arbeidstilsynet på bakgrunn av undersøkelsen kan iverksette tettere kontroll og oppfølging av arbeidsvilkårene til vitenskapelig tilsatte ved landets universiteter og høyskoler.

Undersøkelsen fra AFI viser at gjennomsnittlig arbeidstid er 47,6 timer i uken og at forskningstiden blir salderingsposten til fordel for andre oppgaver innen ordinær arbeidstid.

Forskerforbundet mener at arbeidsmengden til de vitenskapelige tilsatte må justeres slik at de får anledning til å utføre forskningsplikten innenfor normalarbeidsdagen. Det vil si at de som for eksempel skal ha 50-50 fordeling mellom undervisning og forskning, ikke kan pålegges mer undervisning enn at de har like mye tid til å forske.

Forskerforbundet minner i denne sammenheng om Arbeidstilsynet tilsyn ved Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og ved NTNU hvor det fremkommer beskrivelser og pålegg overfor tilsvarende forhold som AFI-undersøkelsen påviser. Her nøyer vi oss med å vise til brev fra Arbeidstilsynet til Universitetet i Agder 28.01.2011:

”Arbeidstilsynet er klar over at mye utviklings- og forskningsarbeide er inspirerende aktiviteter som, i tillegg til at det er helt nødvendig for universitetets renommé, er selvutviklende og til egen utdannelse for den enkelte ansatte. Vi legger oss ikke opp i hva arbeidstaker gjør i sin fritid, men dersom arbeidsplanen er lagt opp til 50% forskning/utviklingsarbeid og 50 undervisning/annet må det ikke legges mer i 50% undervisning/annet enn at det kan utføres på 50% av arbeidstiden. Dersom den bundne aktiviteten går ut over sin prosentandel, vil forskning- og utviklingsarbeid nødvendigvis måtte gjøres på fritiden, siden dette er aktivitet som de ansatte suksessivt mister om ikke forpliktelsene med for eksempel internasjonal publisering overholdes. Universitetets ledelse har ikke anledning til å legge opp til fast overtid i arbeidsplanene sine.”

Forskerforbundet ser alvorlig på denne saken og håper Arbeidstilsynet vil ta initiativ til tettere oppfølging av universitets- og høyskolesektoren. Vi deltar gjerne på et møte med Arbeidstilsynet for å drøfte saken.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder 

Sigrid Lem
generalsekretær